Stawki odsetkowe


Do czego służy kartoteka stawek odsetkowych?


Opcja ta służy do zakładania i aktualizacji danych dotyczących stawek odsetkowych służących do obliczania odsetek za zwłokę w płaceniu za faktury.

Jak zarządzać kartoteką stawek odsetkowych?


wprowadzanie nowej stawki odsetkowej

Po naciśnięciu tego przycisku podajemy

Data data od kiedy obowiązuje nowa stawka odsetkowa.

Stawka wartość stawki w procentach.

poprawianie zapisów dotyczących danej stawki wprowadzonej danego dnia

W opcji tej mamy możliwość poprawy wprowadzonych wcześniej danych tak jak w opcji NOWY.

wydruk wprowadzonych stawek odsetkowych

W opcji tej mamy możliwość wydrukowania listy wprowadzonych stawek odsetkowych.

usuwanie stawek.

Przyciśnięcie tego przycisku spowoduje usunięcie zaznaczonej stawki odsetkowej.