Rejestry VAT


Księga rejestrów VAT?


W tej opcji mamy możliwość oglądnięcia i wydruku poszczególnych rejestrów VAT według założonego kryterium ustawienia filtrów, podsumowań poszczególnych rejestrów wg założonego kryterium ustawienia filtrów oraz struktury sprzedaży dla poszczególnych miesięcy. Standardowo przy wejściu ustawiony jest w filtrze obecny miesiąc księgowy (wyświetlane są dane dotyczące obecnego miesiąca księgowego.

Jak posługiwać się księgą rejestrów VAT?


podgląd zawartości dokumentu znajdującego się w rejestrach VAT

Wyświetlona zostanie zawartość dokumentu wprowadzonego do REJESTRÓW. Aby zakończyć tę opcję należy nacisnąć przycisk lub .

wydruk rejestrów

Możemy wydrukować Rejestr VAT wg wcześniej zdefiniowanego kryterium po wybraniu na drukarce systemowej w dwóch możliwych układach.

ustawienie filtrów niezbędnych do otrzymania odpowiednich danych

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość ustawienia filtrów wyświetlanych danych. Możemy ustawić następujące filtry:

Kontrahent zaznaczamy czy uwzględniamy kontrahenta i podajemy lub wybieramy z listy nazwę skróconą kontrahenta

Miesiąc zaliczenia do VAT zaznaczamy czy uwzględniamy miesiąc zaliczenia do VAT i wybieramy dany miesiąc listy

Kwartał zaliczenia do VAT zaznaczamy czy uwzględniamy kwartał zaliczenia do VAT i wybieramy dany kwartał z listy

Rodzaj rejestru VAT zaznaczamy czy uwzględniamy rodzaj rejestru VAT i wybieramy rodzaj rejestru z możliwych dostępnych rejestrów VAT

Rodzaj transakcji wybieramy rodzaj transakcji z możliwych dostępnych transakcji:

Wewnątrzwspólnotowa – jeśli chcemy filtrować dane dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych

Krajowa – jeśli chcemy filtrować dane dotyczące transakcji krajowych

Podatnikiem jest nabywca art 17 ust.1 pkt.7 lub 8 – dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca o którym mowa w art 17 ust1 pkt.7 .

Podatnikiem jest nabywca art 17 ust.1 pkt.8 – świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca o którym mowa w art 17 ust1 pkt.8.

Podatnikiem jest nabywca art 17 ust.1 pkt.5 – dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca o którym mowa w art 17 ust1 pkt.5.

Export/Import – jeśli chcemy filtrować dane dotyczące transakcji zewnętrznych – poza Unią Europejską

Poza terytorium – jeśli chcemy filtrować dane dostawy towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju

Wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu- jeśli chcemy filtrować dane nabycia wewnątrzwspólnotowego środków transportu

Poza terytorium zgodnie z art 100 – jeśli chcemy filtrować dane dotyczące świadczenie usług poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy o VAT

Opodatkowano w wybieramy kraj, wg którego chcemy wyświetlić dane dotyczące transakcji opodatkowanych w tym kraju.

Korekta zaznaczamy czy uwzględniamy korektę i zaznaczamy czy chcemy korektę. Jeśli tak to będą drukowane rejestry VAT korygujące.

Korekta art. 89b ust.1 zaznaczamy czy uwzględniamy wybór korekty podatku naliczonego zgodnie z art 89b ust.1 ustawy. Jeśli tak to będą drukowane korekty podatku naliczonego zgodnie z art 89b ust.1 ustawy.

Korekta art. 89b ust.4 zaznaczamy czy uwzględniamy wybór korekty podatku naliczonego zgodnie z art 89b ust.4 ustawy. Jeśli tak to będą drukowane korekty podatku naliczonego zgodnie z art 89b ust.4 ustawy.

Konto – szablon księgowania zaznaczamy czy uwzględniamy wybór konta księgowego – szablonu księgowania i wybieramy z listy możliwych do wyboru kont księgowych – szablonów księgowania. Możemy tego dokonać podając dowolny ciąg znaków, bądź wybrać z listy. Przy wyborze konta księgowego – szablonu księgowania mamy możliwość wprowadzenia nowego bądź edycji wybranego konta księgowego – szablonu księgowania (szczegółowy opis tych funkcji znajduje się w opcji kartoteki kont księgowych – szablonów księgowania)

Format konta Ks – szablonu księgowania zaznaczamy czy uwzględniamy format konta księgowego – szablonu księgowania i podajemy ten format np. podanie 11 wyfiltruje wszystkie konta księgowe – szablony księgowań 110,111,112,113,114,…… można także podać 1?? lub 1?2 lub ?00

Przycisk USTAW FILTR powoduje ustawienie filtru wg zadanych danych i przejście do wyświetlenia rejestrów VAT według zadanego kryterium.

Przycisk powoduje anulowanie i nie ustawianie filtrów.

podsumowanie poszczególnych rejestrów wg założonego kryterium ustawienia filtrów

Otrzymujemy zestawienie podsumowań poszczególnych rejestrów wg wcześniej ustawionego kryterium w opcji FILTRY.

Przycisk powoduje powrót do wyświetlenia rejestrów VAT.

Przycisk powoduje wydruk podsumowań na drukarce systemowej

Przycisk powoduje powoduje utworzenie Dowodu Wewnętrznego do zaksięgowania nieodliczonego VAT.

dostaw dla poszczególnych miesięcy

Otrzymujemy zestawienie struktury dostaw dla poszczególnych miesięcy według danych umieszczonych w rejestrach VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów.

Istnieje także możliwość sporządzenia struktury na podstawie wprowadzonej kwoty brutto. W tym celu po otworzeniu okna struktury rejestru należy skorzystać z przycisku oznaczonego etykietą „Struktura według kwoty brutto”. Będzie to łączna kwota brutto sprzedaży uwzględnianej w strukturze. Opcja ta jest bardzo przydatna w przypadku chęci sporządzenia struktury rejestru na podstawie utargu dziennego lub okresowego.

W górnej części okna mamy do wyboru przyciski miesięcy. Wybierając odpowiedni przycisk otrzymujemy zestawienie Struktury Sprzedaży dla wybranego miesiąca.

Przycisk powoduje powrót do wyświetlenia rejestrów VAT.

Przycisk powoduje wydruk wyświetlonej Struktury Sprzedaży na drukarce systemowej.

Wybór ewidencji, dla której mają być pokazywane zapisy.

Wybór ewidencji możliwy jest po wcześniejszym ustawieniu możliwości prowadzenia wielu ewidencji w danych firmy opisanych w dziale Dane Firmy.Wprowadzanie ewidencji opisane są w dziale Ewidencje.

Jak można usunąć dokument z Ewidencji Rejestrów VAT?


W celu usunięcia pozycji z Ewidencji Rejestrów VAT można skorzystać z funkcji storno, dzięki której to można logicznie usunąć pozycję z Ewidencji Rejestrów VAT. Można także usunąć fizycznie wybrany dokument korzystając z funkcji usuń

Ewidencja VAT sprzedaży i zakupów


W programie zostało stworzone gotowe zestawienie ewidencji VAT sprzedaży oraz ewidencji VAT zakupów. Dostępne są one pod oddzielną opcją. Ewidencję taką można uzyskać również poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów w oknie Rejestrów VAT. Korzystanie z tych ewidencji zmniejsza jednakże czas potrzebny na przeglądnięcie poszczególnych danych.

Uwaga!
Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma jest w VAT.