Opis zdarzeń gospodarczych


Do czego służy kartoteka opisów zdarzeń gospodarczych?


Opcja ta służy do zakładania i aktualizacji danych dotyczących opisu zdarzenia gospodarczego, które jest wprowadzane w opcji wprowadzania danych.
Dzięki prowadzeniu takiej kartoteki przyspieszymy czas wprowadzania dokumentów unikając pomyłek w wprowadzaniu danych.

Jak wprowadzać i zarządzać kartoteką opisów zdarzeń gospodarczych?


Dostępne są następujące przyciski:

wprowadzanie nowego opisu zdarzenia gospodarczego

Po naciśnięciu tego przycisku podajemy:

Opis zdarzenia gospodarczego należy wprowadzić krótki opis zdarzenia gospodarczego

Po naciśnięciu przycisku podany opis zostanie dopisany do istniejących już zdarzeń gospodarczych, zaś po naciśnięciu przycisku wprowadzone dane zostaną anulowane i nie będą wprowadzone do listy zdarzeń gospodarczych

Program sprawdza poprawność zdarzeń gospodarczych i jeśli już istnieje takie zdarzenie.

poprawianie opisu zdarzenia gospodarczego

W opcji tej mamy możliwość poprawy wprowadzonych wcześniej danych tak jak po wybraniu .

usuwanie opisu zdarzenia gospodarczego

Przyciśnięcie tego przycisku spowoduje bezpowrotne usunięcie zaznaczonego opisu zdarzenia gospodarczego.