Opisy tras wyjazdów pojazdem prywatnym


Do czego służy kartoteka opisów tras?


Opcja ta służy do zapisywania i aktualizacji danych dotyczących opisów tras pojazdów prywatnych użytych do celów służbowych. Dzięki kartotece tras unikniemy żmudnego wprowadzania danych tych samych tras oraz pomyłek z tym związanych. Dzięki prowadzeniu takiej kartoteki wystarczy tylko wybrać opis trasy wyjazdu podczas wprowadzania nowych wyjazdów.

Jak wprowadzać i zarządzać kartoteką opisów tras?


Dostępne są następujące przyciski:

dodanie nowej trasy

Po naciśnięciu tego przycisku podajemy

Opis trasy po której odbywa się podróż (skąd-dokąd) – jest to opis trasy, którą przebywa pojazd

Odległość – odległość, która przebywa pojazd pokonując tę trasę

Po naciśnięciu przycisku zostanie dodana trasa. W przypadku naciśnięcia przycisku dane zostaną porzucone.

edycja danych wprowadzonego opisu trasy

Służy do edycji danych dotyczących wprowadzonego wcześniej opisu trasy

Po naciśnięciu przycisku zostaną wprowadzone zmiany w informacji o trasie. W przypadku naciśnięcia przycisku zmiany zostaną porzucone.

wydruk listy tras

W opcji tej mamy możliwość wydrukowania na drukarce systemowej listy wprowadzonych tras.

usuwanie trasy

Przyciśnięcie przycisku USUŃ spowoduje usunięcie zaznaczonej trasy.