Jak zaktualizować Małą Księgowość Rzeczpospolitej?


W celu aktualizacji oprogramowania wybierz z menu Małej Księgowości “Pomoc”, a następnie „Internetowa aktualizacja aplikacji”. Możesz też zaktualizować Małą Księgowość przez internet. Każde uaktualnienie należy zainstalować na swoim komputerze w tym samym katalogu, w którym został wcześniej zainstalowany program.

Jeśli chcesz wiedzieć, co udoskonaliliśmy w poszczególnych aktualizacjach kliknij tutaj.

Co zmieniliśmy w Małej Księgowości Rzeczpospolitej?


Wersja 2018.11.1

Wersja 2018.10.2

 • Dodano dla dodatków i potrąceń możliwość określenia czy dodatki i potracenia dodawane/odejmowane do wynagrodzeń lub do wypłaty mają być uwzględniane w księgowanych kosztach uzyskania przychodu firmy do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, przy czym domyślnie dodatki stanowią koszt uzyskania przychodu a potrącenia nie obniżają kosztu uzyskania przychodu,
 • Dodano możliwość wystawienia KP po wystawieniu paragonu z formą zapłaty dla której określone zostało żeby był tworzony dokument kasowy,
 • Dodano możliwość wydrukowania zestawienia faktur, które nie zawiera żadnych pozycji,
 • Dodano opcję do opcji obliczenia VAT – Kwoty w stawce „nie podlega” mają być ujmowane w wartości „netto”,
 • Dodano do tworzonego archiwum informacje o firmie dla której archiwum zostało utworzone w celu uniknięcia pomyłki podczas odtwarzania archiwum,
 • Dodano możliwość wyzerowania arkusza w oknie „Przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji”,
 • Dodano możliwość klonowania kontrahenta z poziomu listy wyboru kontrahentów,
 • Zmieniono miejsce zapisu ustawień importowania, ustawienia w biurze przechowywane są dla każdej firmy osobno,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.10.2 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.10.2 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.10.1

 • Dodano możliwość klonowania faktur,
 • Dodano możliwość wyboru kodowania, znaku separatora oraz wyłączenia możliwości eksportowania nagłówka tabeli w przypadku eksportowania do plików CSV,
 • Dodano przy importowaniu dokumentów uzupełnianie dat, które nie zostały podane w importowanym dokumencie,
 • Dodano domyślną formę płatności dla paragonów,
 • Dodano w odtwarzaniu kopii bezpieczeństwa możliwość wyboru archiwum automatycznych z listy,
 • Dodano opcję „Wyróżnij ceny indywidualne” dla wprowadzanych pozycji do dokumentów magazynu, zamówień oraz faktur (poprzednio funkcja była włączona w wersji jednostanowiskowej i zawsze wyłączona w wersji sieciowej),
 • Dodano możliwość zaksięgowania wybranych/zaznaczonych dokumentów w oknie „Wprowadzanie dokumentów księgowych”,
 • Dodano możliwość wskazania faktur zaliczkowych przy wprowadzaniu faktury końcowej w celu ułatwienia procesu wprowadzania faktury końcowej,
 • Poprawiono zmianę nazwy grupy kontrahentów tak aby uwzględniana była również w cenniku indywidualnym,
 • Poprawiono zapamiętywanie haseł do wysyłania poczty dłuższych niż 54 znaki,
 • Poprawiono księgowanie faktur końcowych tak aby nie była konieczna ręczna zmiana kwoty do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Poprawiono generowanie JPK_WB – dodano domyślny kod waluty jeżeli nie jest określony w koncie bankowym,
 • Poprawiono zmianę powodu korekty faktury (tylko wersja nie SQL),
 • Usunięto kolumnę „Struktura” z podglądu tabeli wprowadzanych dokumentów oraz ewidencji dokumentów zaksięgowanych w celu przyspieszenia działania okien w szczególności w wersji sieciowej,
 • Usunięto hasło administratora – należy korzystać z opcji zabezpieczenia systemu hasłem,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.10.1 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.10.1 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.9.4

 • Dodano odrębną datę „Data obowiązku podatkowego” dla dokumentów ewidencji sprzedaży tak aby można było rozróżnić szczególne przypadki dla których data sprzedaży jest inna niż data obowiązku podatkowego,
 • Dodano możliwość zdecydowania przy imporcie dokumentów księgowych z pliku JPK_FA w jaki sposób interpretować kwotę „Nie podlega” (wymaga zmiany opcji programu),
 • Dodano typ transakcji „Import usług” – powinien być on używany zamiast rejestrów 8-13, które zostaną w przyszłości usunięte,
 • Dodano możliwość ujmowania zakupów opodatkowanych stawką zwolnioną w VAT-7 i JPK,
 • Dodano możliwość zawierania dokumentów tylko i wyłącznie z stawką 0% lub zwolnioną w ewidencji VAT (domyślnie włączone),
 • Dodano do filtrów terminarzy należności i zobowiązań formy płatności,
 • Dodano pole typu transakcji do danych kontrahenta,
 • Dodano możliwość pobierania zamówień i ich realizacji z sklepu PrestaShop,
 • Dodano możliwość określenia sposobu rozliczania PIT-5 lub PIT-5L, tak aby w menu pokazać tylko jedną opcję i uniknąć przypadkowego obliczenia podatku niewłaściwą metodą,
 • Dodano możliwość zdefiniowania stopki do dokumentów WZ,
 • Dodano możliwość wydruku łącznej wagi na WZ,
 • Dodano możliwość podania numeru NIP przy wydruku paragonu fiskalnego,
 • Dodano możliwość wydruku numeru systemowego na drukarkach fiskalnych z protokołem Posnet,
 • Dodano możliwość wystawiania faktur „Metoda kasowa” bez konieczności zmiany w opcjach firmy,
 • Uwzględniono ustawienie „Odrębna numeracja faktur oraz paragonów dla różnego trzeciego członu” dla faktur zaliczkowych FZ,
 • Rozszerzono pole nazwy formy wypłaty w module płac do 60 znaków,
 • Poprawiono obliczanie kwoty do zaksięgowania dodatków i potrąceń w przypadku dodatków i potrąceń bez wypłaty,
 • Poprawiono błąd przy tworzeniu zestawień VAT,
 • Poprawiono błąd przy imporcie plików INI przy NIP wraz z kodem kraju wpisanym w całości do pola NIP,
 • Poprawiono tworzenie terminarzy należności i zobowiązań tak, aby w szczególnych przypadkach nie były zawierane dokumenty, dla których płatność nie jest istotna (dokument + korekta bez płatności),
 • Poprawiono obliczanie liczby osób ubezpieczonych do formularza DRA – zliczane są tylko te osoby dla których wyliczone jest jakiekolwiek ubezpieczenie lub fundusz,
 • Poprawiono zaokrąglenie groszy VAT w przypadku, gdy był niski udział sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej, dodatkowo określone odliczenie VAT w dokumencie nie 100% oraz opcja dotycząca kolejności odliczania VAT zaznaczona, oraz kwota powodowała ułamki w okolicy 0,49-0,59 grosza (setne części grosza),
 • Poprawiono tworzenie e-deklaracji dla VAT-ZD w liczbie załączników większej niż jeden,
 • Poprawiono wyznaczanie daty obowiązku podatkowego dla faktur wewnętrzwspólnotowych rozliczanych metodą kasową na podstawie rozrachunków – data obowiązku podatkowego uwzględniana jest na podstawie daty faktury/informacji z dokumentu księgowego, nie zaś na podstawie rozrachunków,
 • Poprawiono zapamiętywanie stanu zmaksymalizowania głównego okna programu,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11, aby w przypadku braku zagranicznego numeru identyfikacyjnego nie był wybierany dokument identyfikacji zagranicznej,
 • Usunięto pole „Opodatkowano w” – brak znaczenia po rozszerzeniu możliwości pola „Transakcja”,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.9.4 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.9.4 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.9.3

Wersja 2018.9.2

 • Dodano możliwość odrębnego ustawienia daty sprzedaży oraz daty wpływu dla ewidencji VAT dla dokumentów, które automatycznie umieszczane są zarówno w ewidencji VAT sprzedaży i zakupów,
 • Dodano na ekranie wprowadzania dokumentu księgowego informacje na temat kontrahenta,
 • Dodano możliwość nie drukowania szczegółów zamówienia na fakturze zaliczkowej,
 • Dodano możliwość wprowadzanie zagranicznego dokumentu tożsamości dla pracowników będących rezydentami,
 • Dodano możliwość wydrukowania bardziej szczegółowych kwot w karcie przychodów pracownika,
 • Dodano obsługę tworzenia kopii bezpieczeństwa w chmurze Dysk Google,
 • Zmieniono zachowanie pola „W cenach brutto” dla dokumentu PZ – domyślnie zawsze jest w cenach netto,
 • Zmieniono sposób oznaczania transakcji jako „korekta podatku naliczonego art.89b” (należy używać pola transakcji zamiast checkbox-ów),
 • Przywrócono możliwość wprowadzenia nazwy usługi do dokumentu VAT przy wprowadzaniu dokumentów księgowych (widoczna tylko dla transakcji poza terytorium kraju),
 • Poprawiono ekstrakcję imienia i nazwiska z certyfikatu kwalifikowanego (dla rzadkich przypadków niektórych certyfikatów),
 • Poprawiono (ujednolicono) nazewnictwo dotyczące daty sprzedaży i daty wpływu (poprzednio otrzymania) na wydrukach ewidencji VAT,
 • Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej na drukarce igłowej,
 • Poprawiono błąd przy usuwaniu pracowników,
 • Poprawiono wklejanie wartości do formularza, gdy brakuje miejsca,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.9.2 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.9.2 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.9.1

Wersja 2018.8.4

 • Dodano obsługę drukarek kodów kreskowych ZEBRA opartych o skrypty ZPL II,
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów PZ w cenach brutto,
 • Dodano możliwość drukowania uwag na karcie wynagrodzeń,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów XML z systemu sky-shop.pl,
 • Dodano rodzaj przychodu „inne” dla pracowników z umową o pracę,
 • Dodano do importowania JPK_FA rozpoznawanie kwot w stawce „Nie podlega”,
 • Dodano obsługę tworzenia kopii bezpieczeństwa w chmurze Dropbox,
 • Dodano możliwość zapamiętania odpowiedzi na niektóre pytania np. „Czy chcesz zaksięgować teraz dokument?” w celu lepszego dostosowania programu do indywidualnych potrzeb,
 • Dodano możliwość drukowania słowa „Symbol” zamiast „PKWiU/PKOB” na fakturze,
 • Dodano sortowanie do dacie sprzedaży/dacie obowiązku podatkowego dla ewidencji VAT sprzedaży,
 • Dodano ograniczenia do dodawania załączników VAT-ZZ i VAT-ZT do VAT-7 wynikające z wpisanych kwot zwrotu,
 • Dodano możliwość zdefiniowania opisu do nazwy towaru/usługi w kartotece towarów, który będzie automatycznie używany na fakturze dla danej pozycji,
 • Dodano pole „Waga” dla pozycji kartoteki towarów,
 • Dodano możliwość drukowania skróconej informacji o firmie w nagłówku wydruków na każdej lub tylko od drugiej strony (domyślnie na każdej stronie drukowana jest pełna informacja o firmie),
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania podsumowania dla wydruku listy płac,
 • Zmodyfikowano sposób zapamiętywania ostatniego zalogowanego użytkownika (aby byli w kolejności od ostatniego do wcześniejszych) oraz dodano dla Biura Rachunkowego wyświetlanie wszystkich dostępnych użytkowników,
 • Zmieniono przy wprowadzaniu dokumentów produkcji przycisk „Anuluj” na „Usuń dok.” tak aby było to spójne z wprowadzaniem innych dokumentów,
 • Zmieniono sposób wyboru formy płatności przy wystawianiu paragonu fiskalnego – wybór formy płatności będzie z listy tak jak przy wystawianiu faktury,
 • Usunięto możliwość wprowadzenia nazwy usługi do dokumentu VAT przy wprowadzaniu dokumentów księgowych,
 • Usprawnienia dotyczące wysyłki JPK i e-deklaracji,
 • Poprawiono wydruk PKPiR, drukowana jest pełna data zdarzenia gospodarczego, a nie sam dzień,
 • Poprawiono uwzględnianie limitu długości tekstu dla wybranych danych w JPK_FA,
 • Poprawiono obliczanie diety dla zagranicznych podróży służbowych oraz zagranicznych delegacji przy ilości dób większej niż 1, a ilości godzin mniejszej niż 1 (obliczana kwota była zbyt mała),
 • Poprawiono nadawanie numerów przy realizacji zamówień oraz abonamentu przy zaburzonej numeracji kolejności faktury,
 • Poprawiono łączenie WZ przy różnych cenach ważonych (takie pozycje, jeśli zawierają tę samą cenę sprzedaży mogą być połączone),
 • Poprawiono drukowanie informacji o filtrach dla wydruku łącznych obrotów towarami,
 • Poprawiono wczytywanie pliku CSV z podziałami linii wewnątrz komórek,
 • Poprawiono import plików MT940 dla banku BZWBK,
 • Poprawiono importowanie dokumentów z pliku CSV, w którym nie było podanego rejestru VAT i/lub PKPiR,
 • Poprawiono działanie opcji „Ewidencja VAT ma zostać utworzona zgodnie z zakwalifikowaniem do JPK”, tak aby dokumenty, które nie są uwzględniane w JPK (np ze względu na zerową kwotę VAT) nie uwzględniane były również w ewidencji VAT,
 • Poprawiono wydruk historii rozrachunków z kontrahentami (dodano brakującą „datę zapłaty”),


 • Pobierz uaktualnienie 2018.8.4 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.8.4 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.8.3

 • Dodano możliwość importowania wyciągu bankowego z raportu MT940,
 • Dodano zabezpieczenie dla rzadkiego błędu przy pierwszym uruchomieniu programu po aktualizacji (ze starszych wersji),
 • Dodano zapamiętywanie ustawień dotyczących mapowania dla importu plików CSV,
 • Zmieniono zachowanie przy wprowadzaniu numeru faktury dla różnych numeracji ze względu na trzeci człon, że jeżeli numer faktury został podany ręcznie to zmiana trzeciego członu faktury nie spowoduje wyboru kolejnego wolnego numeru w danej serii numeracji,
 • Zmieniono generowanie pliku JPK_FA w sekcji „Wiersze faktur” dla pozycji faktur w przypadku korekt, tak aby cena odzwierciedlała korektę ceny, a nie cenę po korekcie (jest to spójne z uzupełnianiem kolumny ilości dla korekty),
 • Poprawiono oznaczanie pozycji 69-71 na „nie” przy oglądaniu VAT-7 oraz usunięto adnotacje urzędowe,
 • Poprawiono uzupełnianie przelewu dla VAT-7,
 • Poprawiono uwzględnianie kwot w deklaracji VAT-UE dla ustawień jeżeli firma nie jest podatnikiem VAT, a prowadzi rejestry VAT na potrzeby VAT-8/VAT 9-M (kwoty pobierane są z ewidencji VAT a nie z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów),
 • Poprawiono wydruk nazwy kontrahenta na zestawieniach magazynowych (w tej chwili drukowana jest nazwa skrócona dla zwyczajnych kontrahentów, a dla incydentalnych pełna),
 • Poprawiono tworzenie kopii bezpieczeństwa dla Biura Rachunkowego poprzez linię poleceń,
 • Poprawiono otwieranie ewidencji sprzedaży przy numerach ewidencji cztero i pięcio cyfrowych,
 • Poprawiono otwieranie PIT-5/5L (w tym i uproszczonych) na właściwym miesiącu w przypadku kwartalnego rozliczania podatku dochodowego,
 • Poprawiono importowanie plików CSV dla specyficznych kombinacji cudzysłowów,
 • Poprawiono importowanie kontrahentów z plików CSV, przy identycznej nazwie skróconej dane kontrahenta są nadpisywane,
 • Poprawiono obsługę VAT-ZD dla VAT-7,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.8.3 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.8.3 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.8.2

Wersja 2018.8.1

Wersja 2018.7.3

 • Dodano oddzielną funkcję „Faktura korygująca” do wystawiania faktur korygujących (zaczynamy od wybrania faktury do korygowania),
 • Dodano do listy symboli klasyfikacji środków trwałych pozycję „WNiP” dla „Wartości niematerialnych i prawnych”,
 • Dodano możliwość określenia domyślnej ewidencji (w przypadku korzystania z wielu ewidencji), która ma zostać ustawiona przy starcie programu,
 • Dodano możliwość zmiany uprawnień dla wszystkich firm dla danego użytkownika w ustawieniach Biura Rachunkowego,
 • Dodano kolumnę zawierającą kwotę VAT w terminarzu zobowiązań oraz terminarzu należności,
 • Dodano zapamiętywanie informacji o paragonie na podstawie którego wystawiono fakturę,
 • Dodano możliwość wykorzystania metody kasowej na podstawie rozrachunków tylko do dokumentów sprzedaży,
 • Dodano formularz VAT-8,
 • Dodano możliwość wyboru typu transakcji przy klonowaniu dokumentu zamówienia,
 • Dodano obsługę daty sprzedaży, aby w rejestrach sprzedaży VAT oraz wydruku rejestrów sprzedaży VAT było identyczne z działaniem jak w JPK (ustawiane przy pomocy opcji „Data sprzedaży”),
 • Dodano możliwość pokazania kolumny „Data zakończenia dostawy/usługi” w zestawieniu faktur,
 • Zmieniono uzupełnianie pozycji 49 dla VAT-7. Nie jest więcej automatycznie zmieniana na minus w przypadku kwot dodatnich. Kwoty korekt powinny być ujemne w przypadku, gdy mają wpłynąć na kwotę podatku naliczonego pomniejszając go. Jest to zmiana dla spójności VAT-7, rejestrów i JPK.
 • Zmieniono nazewnictwo niektórych typów transakcji:
  • „wewnątrzspólnotowa” + rejestr dostawa = „wewnątrzespólnotowa dostawa towarów”,
  • „wewnątrzspólnotowa” + rejestr nabycie = „wewnątrzespólnotowe nabycie towarów”,
  • „eksport/import” + rejestr dostawa = „eksport towarów”,
  • „eksport/import” + rejestr nabycie = „import”,
 • Zmieniono działanie numeru ewidencji w ewidencji sprzedaży, aby było takie same jak innych ewidencji księgowych,
 • Zmieniono w wprowadzaniu zamówień przycisk „Anuluj” w „Usuń dok.” oraz zmieniono jego miejsce aby było takie same jak w przypadku wprowadzania faktur i dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono wydruk nazwy kontrahenta na zestawieniach magazynowych,
 • Poprawiono brak możliwości wprowadzenia nazwiska rodowego dla mężczyzn (kartoteka pracowników),
 • Poprawiono pokazywanie pozycji z typem transakcji „import towarów art.33a” jeżeli nie było wybranej opcji przygotowania ewidencji VAT zgodnie z zakwalifikowaniem do JPK,
 • Poprawiono wykonywanie kopii bezpieczeństwa zabezpieczonej hasłem dla wykonywania kopii bezpieczeństwa z poziomu modułu Biura Rachunkowego,
 • Poprawiono tworzenie numeru faktury przy wyborze dowolnego numeru faktury i wybranej opcji dodawania symbolu faktury, symbol faktury nie zostanie dodany (można go dodać ręcznie),
 • Poprawiono odświeżanie ewidencji księgowych – okna ewidencji księgowych są automatycznie odświeżane jeżeli zmieni się jakikolwiek dokument księgowy np zostanie zaksięgowany, odksięgowany lub zmieniony lub opcja w programie,
 • Poprawiono błąd w filtrowaniu zestawień magazynowych w wersji sieciowej,
 • Poprawiono wyświetlanie dat w podglądzie JPK_VAT,
 • Poprawiono e-deklarację dla VAT-7,
 • Poprawiono klonowanie not księgowych,
 • Poprawiono edycję nagłówka FW walutowej,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.7.3 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.7.3 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.7.2

 • Dodano możliwość rejestrowania faktur wystawionych przez nabywcę jako „samofaktrowania” w celu wykazania ich w JPK_FA,
 • Dodano możliwość wprowadzenia zapłat za wszystkie faktury w terminarzu należności/zobowiązań,
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów ZD (zamówień do dostawcy) w obcych walutach,
 • Dodano możliwość wyboru waluty przy klonowaniu dokumentu zamówienia,
 • Dodano możliwość wpisania znaku hash (#) do nazwy firmy, należy wpisać &hash;,
 • Dodano możliwość klonowania do rejestrów przetwarzania danych osobowych,
 • Dodano możliwość wpisania dowolnego numeru faktury na wybranych fakturach (opcja w liście rozwijanej numeracji pola numeru faktury),
 • Dodano możliwość zmiany stanu połączenia dokumentów WZ,
 • Dodano możliwość wydruku PZ walutowego z wartościami w złotówkach,
 • Dodano w historii rozrachunków z kontrahentem kolumnę „Data zapłaty”,
 • Dodano opcję „Podczas wprowadzania dokumentów księgowych pozwól dowolnie zmieniać rejestr VAT”,
 • Dodano opcję umożliwiającą kontrolę czy podczas wystawiania dokumentów WZ, PZ drukować dokumentu magazynowy,
 • Dodano zapamiętywanie ostatnich nazw użytkowników logujących się do modułu Biuro Rachunkowe,
 • Zmieniono warunki do przeliczania ewidencji przebiegów dla potrzeb VAT – ewidencja będzie przeliczana pod względem spójności kilometrów przy każdej zmianie,
 • Poprawiono obliczenia w VAT-7,
 • Poprawiono błąd przy naliczaniu amortyzacji,
 • Poprawiono zapis metody kasowej w edycji danych firmy,
 • Poprawiono wydruk zestawienia faktur dla włączonych filtrów,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.7.2 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.7.2 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.7.1

 • Przyspieszono otwieranie programu (szczególnie jeżeli w programie były wprowadzone dane od dłuższego czasu),
 • Dodano możliwość wyboru czy dla WZ/FA odrębnie chcemy używać trzeci człon faktury,
 • Dodano obsługę konta VAT do realizacji abonamentu oraz szablonu faktury,
 • Dodano w historii rozrachunków z kontrahentem kolumnę „Opóźnienie w zapłacie”,
 • Dodano dla importowania dokumentów z JPK_VAT możliwość określenia, czy kwota ma być importowana jako stawka 0% lub nie podlega jeśli jest możliwy wybór pomiędzy jednym i drugim,
 • Usunięto możliwość wyszukiwania z klawiatury dokumentów magazynowych w kolumnie „Numer dokumentu” (tylko nie SQL) (wprowadzoną od 2018.6.1) – zmiana spowodowała problemy z sortowaniem dokumentów w niektórych ustawieniach,
 • Poprawiono fałszywe ostrzeżenie o licencji podczas otwierania firmy, gdy nie jest wprowadzone żadne konto bankowe,
 • Poprawiono przeliczanie sum kontrolnych dla JPK_FA (wartość sumy dokumentów podana brutto, ale wartość sumy pozycji netto (zgodnie z opisem JPK_FA)),
 • Poprawiono wydruk szablonu abonamentu,
 • Poprawiono dodawanie wpłat w banku dla więcej niż jednego dokumentu,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.7.1 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.7.1 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.6.3

Wersja 2018.6.2

Wersja 2018.6.1

 • Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_MAG (1),
 • Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_WB (1),
 • Dodano nowe formularze VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-12(4) i VAT-9M(8),
 • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności (split payment) – dla wystawianych faktur można określić konto VAT,
 • Dodano możliwość wyszukiwania z klawiatury dokumentów magazynowych w kolumnie „Numer dokumentu” (tylko nie SQL),
 • Dodano możliwość wprowadzania wielu zapłat za dokumenty w trakcie wprowadzania pozycji wyciągu bankowego,
 • Dodano możliwość zapamiętania ostatniej pozycji głównego okna oraz jego rozmiaru (opcje wyglądu),
 • Dodano możliwość podglądu kiedy i kto utworzył lub ostatnio modyfikował dany wiersz,
 • Dodano możliwość automatycznego rozbijania importowanych dokumentów z JPK_VAT do wielu pozycji księgowych,
 • Dodano automatyczną zmianę daty zakończenia usługi przy wprowadzaniu faktury w momencie zmiany daty faktury,
 • Dodano sortowanie po numerze zamówienia kontrahenta do zestawienia faktur,
 • Dodano możliwość grupowania pracowników przy eksporcie do KEDU po imieniu i nazwisku (nie tylko PESEL),
 • Dodano możliwość ograniczenia przy eksporcie do KEDU ze względu na datę zwolnienia (dane pracownika do momentu zwolnienia),
 • Dodano możliwość nie drukowania daty dokumentu na wydruku PKPiR,
 • Dodano możliwość wyłączenia dodawania numeru paragonu do uwag na podstawie którego jest wystawiana faktura podczas wystawiania faktury na podstawie paragonu fiskalnego,
 • Dodano możliwość prowadzenia odrębnych numeracji faktur FA ze względu na trzeci człon faktury tak jak w przypadku faktur wystawianych na podstawie dokumentu WZ,
 • Dodano typ transakcji „import towarów art.33a” do łatwiejszego klasyfikowania importu towarów w metodzie uproszczonej – należy używać zamiast opcji „Rozliczanie podatku należnego w VAT-7 od importu towarów w procedurze uproszczonej”,
 • Dodano możliwość wystawiania not księgowych w walucie,
 • Dodano możliwość prowadzenia miesięcznej numeracji not księgowych,
 • Dodano możliwość zdefiniowania dla formy płatności czy drukować termin zapłaty na fakturze,
 • Dodano możliwość obliczania reszty przy fakturowaniu WZ lub wystawianiu paragonu na podstawie WZ (wymaga zmiany ustawień w formie płatności),
 • Dodano opcję umożliwiającą dodania symbolu faktury np. FA lub KFA do numeru faktury (na wydrukach i przy księgowaniu),
 • Dodano możliwość pobierania danych z bazy danych REGON podczas wprowadzania danych kontrahenta incydentalnego,
 • Rozszerzono pole nazwy formy płatności do 60 znaków,
 • Poprawiono obliczanie wartości rozrachunków przy księgowaniu dokumentu do wielu pozycji księgowych,
 • Poprawiono dodawanie środka trwałego z zerową stawką amortyzacji,
 • Poprawiono wydruk zamówienia dla nie VATowców,
 • Poprawiono błąd z brakiem funkcjonalności dotyczącej VAT po aktualizacji PIT-5/PIT-5L (normalne i uproszczone) w przypadku, gdy ostatnia firma na liście w Biurze Rachunkowym miała inne zakwalifikowanie do VAT,
 • Poprawiono pobieranie danych z Bazy Internetowej Regon dla podmiotów dla których nie określono ulicy,
 • Usunięto stare formularze (do roku 2012 włącznie),


 • Pobierz uaktualnienie 2018.6.1 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.6.1 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.5.2

 • Dodano możliwość wyboru formy płatności dla paragonu,
 • Dodano podpowiadanie rozszerzenia archiwum jeżeli archiwum tworzone jest bez rozszerzenia,
 • Poprawiono uruchamianie programu z dysków sieciowych,
 • Poprawiono tworzenie Bilansu Otwarcia dla Środków Trwałych,
 • Poprawiono wydruk informacji o walucie i kursie dla faktury wewnętrznej (brakująca tabela kursu),
 • Poprawiono wydruk szczegółów listy płac,
 • Poprawiono wycofywanie amortyzacji miesięcznych,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.5.2 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.5.2 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.5.1

 • Dodano politykę prywatności (Pomoc\Polityka prywatności),
 • Dodano „Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych”,
 • Dodano „Rejestr upoważnień przetwarzania danych osobowych”,
 • Dodano „Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych”,
 • Dodano „Rejestr zgód przetwarzania danych osobowych”,
 • Dodano możliwość zabezpieczenia/zaszyfrowania bazy danych hasłem,
 • Dodano możliwość wykonywania archiwum programu w formacie 7z,
 • Dodano możliwość zabezpieczenia/zaszyfrowania tworzonych archiwum hasłem,
 • Dodano możliwość kontroli użytkowników oraz logowania dla modułu Biuro Rachunkowe,
 • Dodano możliwość zmiany celu złożenia pliku JPK po jego utworzeniu (tylko przed wysyłką),
 • Dodano w menu skrót „Księgowość\Operacje\Księgowanie ZUS”,
 • Poprawiono edycję nagłówka dla faktur zaliczkowych,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.5.1 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.5.1 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.4.6

 • Dodano możliwość ujmowania składek na Fundusz Pracy bezpośrednio przy obliczaniu podatku PIT zamiast księgowania ich do PKPiR,
 • Dodano kolumnę daty zapłaty składek do ZUS w celu usprawnienia księgowania składek do ZUS lub Funduszu Pracy,
 • Dodano kolumnę składek do ZUS podlegającym wpłacie za dany miesiąc,
 • Dodano ostrzeżenie jeżeli otwarty rok księgowy nie jest ostatnim założonym rokiem księgowym,
 • Dodano możliwość utworzenia rozrachunków z kontrahentami dla wszystkich lat (domyślnie tylko dla roku bieżącego),
 • Dodano możliwość dodawania załączników do dokumentów księgowych,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów do księgowania z stawką zwolnioną z plików JPK_VAT,
 • Dodano zasady płac do obsługi współczynników płac (stawek składek),
 • Usunięto tymczasowo funkcjonalność liczenia stron wydruku,
 • Poprawiono przygotowywanie rozrachunków z kontrahentami w przypadku wystąpienia złego długu w innym roku księgowym,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-5/5L z wielu działalności, które mają różny status płatnika VAT,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.4.6 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.4.6 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.4.5

 • Dodano ostrzeżenie przy fakturowaniu i księgowaniu dokumentu WZ, który został połączony do dokumentu WZ+,
 • Dodano możliwość drukowania „osoba” zamiast „podpis osoby” na fakturach,
 • Dodano możliwość ustalenia daty uzyskania przychodu w Ewidencji Przychodów na podstawie daty zdarzenia gospodarczego (domyślnie) lub daty dokumentu (opcjonalnie),
 • Dodano możliwość wyboru czy w tabelach rozrachunków kontrahenta mają być pokazywane wszystkie rozrachunki czy tylko niezapłacone,
 • Dodano automatyczne sprawdzenie czy plik JPK nie został potwierdzony przy otwieraniu zestawienia JPK oraz możliwość szybkiego potwierdzenia plików,
 • Dodano oznaczanie kolorami błędnych plików JPK (czerwony) oraz nie potwierdzonych plików JPK (pomarańczowy),
 • Dodano możliwość podpisu e-deklaracji przy pomocy zewnętrznego podpisu,
 • Poprawiono odksięgowywanie dokumentów z podglądu dokumentu w PKPiR,
 • Poprawiono aktualizację PIT-4R,
 • Poprawiono drukowanie połączonych dokumentów WZ,
 • Poprawiono wybór symbolu Klasyfikacji Środka Trwałego,
 • Poprawiono tworzenie ewidencji VAT sprzedaży dla metody kasowej w przypadku, gdy dokument ma wartość zero (np. zmiana z stawki VAT na zwolnioną),


 • Pobierz uaktualnienie 2018.4.5 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.4.5 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.4.3

 • Zmieniono sposób sprawdzania podatników czynnych VAT,
 • Dodano możliwość edycji zaksięgowanego dokumentu bez konieczności odksięgowywania,
 • Dodano zestawienie JPK do szybkiego dostępu w Biurze Rachunkowym,
 • Dodano nowy formularz PIT-4R(7),
 • Dodano e-deklarację dla VAT-7D(8),
 • Dodano wydruk stanowiska pracownika do druku delegacji pracownika,
 • Dodano „Miejsce wyjazdu” oraz „Środek transportu” do podróży służbowych oraz delegacji,
 • Dodano możliwość importowania zapisów operacji bankowych z plików CSV,
 • Dodano możliwość stworzenia arkusza inwentaryzacyjnego oraz spisu z natury w cenach ważonych,
 • Dodano możliwość eksportowania danych z tabel do formatu CSV,
 • Dodano możliwość importowania danych do tabel z formatu CSV,
 • Dodano możliwość używania myślnika oraz spacji w identyfikatorze firmy dla biura rachunkowego,
 • Dodano automatyczne uzupełnianie stawki amortyzacji przy wyborze symbolu KŚT,
 • Dodano możliwość określenia preferowanego konta księgowego dla importowanych dokumentów,
 • Zaktualizowano i uzupełniono listę Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • Poprawiono wydruk linii poziomych na wydruku faktury – przy wyłączonej opcji linii poziomych nie są drukowane,
 • Poprawiono edycję i usuwanie kontrahentów, gdy występują w innych tabelach,
 • Poprawiono księgowanie dokumentów w cenach brutto korzystając ze schematów księgowania,
 • Poprawiono dodawanie kontrahenta incydentalnego w czasie wystawiania faktury,
 • Poprawiono eksportowanie dokumentów PZ (poprzez przycisk „Nowy” z okna „Eksportowanie dokumentów magazynowych”) dla okresów innych niż obecny miesiąc księgowy,
 • Poprawiono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,
 • Poprawiono przywracanie stanów magazynowych dla BO z towarami w więcej niż jednej pozycji,
 • Poprawiono dla wersji sieciowej obsługę wyboru podpisu osoby uprawnionej do podpisu faktury, brana jest osoba zalogowana,
 • Usunięto opcję „Podatnik unijny” z danych firmy,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.4.3 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.4.3 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.4.2

 • Dodano możliwość wygenerowania raportu sprzedaży i obrotów dla wybranego kontrahenta podczas wprowadzania pozycji dokumentu lub faktury,
 • Dodano w czasie importu dokumentów możliwość rozpoznawania kontrahenta po parze nazwa skrócona + NIP – w celu uniknięcia przypadku, gdy w importowanych dokumentach nazwa skrócona jest współdzielona pomiędzy dwóch kontrahentów o różnych NIP,
 • Dodano nowe funkcje do łączenia dokumentów WZ,
 • Dodano opcję pozwalającą na nie ujmowanie dokumentów zakupowych z odliczeniem 0% w Ewidencji VAT zakupów,
 • Dodano opcję pozwalającą na ostrzeganie w trakcie wprowadzania dokumentu o sytuacji, gdy data obowiązku podatkowego i data zaliczenia do VAT są różne,
 • Dodano kolumnę z datą wypłaty do płac,
 • Poprawiono tworzenie dokumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej,
 • Poprawiono zliczanie kwot brutto w przypadku rozbijania wg schematów księgowych,
 • Poprawiono zmianę na kontrahenta incydentalnego przy usuwaniu kontrahenta,
 • Poprawiono edycję nagłówka dokumentu magazynowego, który nie był zafakturowany,
 • Poprawiono zapis NIP w danych realizowanego abonamentu,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.4.2 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.4.2 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.4.1

 • Dodano możliwość wydruku informacji dot. programu oraz licencji,
 • Dodano możliwość dowolnej zmiany miesiąca dla dokumentu magazynowego lub faktury w trakcie ich wprowadzania lub edycji, bez konieczności zmiany zmiany miesiąca księgowego,
 • Dodano możliwość wydrukowania paragonu po wysłaniu w czasie wystawiania.,
 • Poprawiono wygląd okna wystawiania dokumentów w przypadku np. realizacji zamówienia z podaną walutą,
 • Poprawiono uwzględnianie współczynnika sprzedaży opodatkowanej w samej ewidencji VAT,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.4.1 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.4.1 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.3.4

 • Dodano możliwość grupowania pracowników po PESEL przy tworzeniu RCA (eksport do Płatnika),
 • Dodano możliwość określenia daty zdarzenia gospodarczego w pliku do importowania (format Małej Księgowości, .ini),
 • Dodano możliwość określenia naliczenia/odliczenia VAT, daty zdarzenia gospodarczego w pliku do importowania (format Małej Księgowości, .ini),
 • Dodano możliwość wprowadzania tylko zaznaczonych zaimportowanych dokumentów,
 • Dodano automatyczne uzupełnianie daty i numeru dokumentu przy imporcie dokumentu magazynowego, jeśli podane dane są niepełne (np. tylko jedno z numer faktury/dokumentu),
 • Dodano możliwość zaimportowania pliku JPK_FA jako faktur zakupowych,
 • Dodano możliwość ustawiania daty obowiązku podatkowego/księgowania do VAT na podstawie daty zdarzenia gospodarczego (nie daty dokumentu) podczas wprowadzania dokumentu księgowego,
 • Dodano wydruk uwag na dokumentach RW i PW,
 • Dodano podpis danymi dla VAT-12,
 • Dodano opcję separatorów tysięcy dla wydruków,
 • Dodano wymuszenie utworzenia konta bankowego przy wprowadzaniu wyciągów bankowych (rozwiązuje problem z brakiem obliczania salda banku, gdy nie ma wprowadzonego konta bankowego),
 • Dodano możliwość określenia domyślnej formy płatności dla dokumentów/faktur,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów księgowych z pliku JPK_VAT dla odwrotnego obciążenia,
 • Dodano zmianę konta bankowego w dokumentach magazynowych, gdy zmieniane jest istniejące konto bankowe,
 • Dodano możliwość określenia dodatków i potrąceń „bez wypłaty”, dla których obliczane jest jedynie potrącenie składek oraz podatku,
 • Dodano możliwość grupowego usuwania dokumentów zaksięgowanych oraz z okna wprowadzania dokumentów,
 • Dodano zapamiętywanie informacji o dacie i godzinie wysyłki faktury mailem,
 • Dodano możliwość wysyłania paragonu mailem,
 • Dodano zestawienie rozrachunków do raportowania łącznych rozrachunków z kontrahentami za dany okres,
 • Rozszerzono pole nazwiska pracownika do 30 znaków,
 • Poprawiono importowanie dokumentów:
  • gdy nie jest określona kolumna PKPiR, ale tylko konto księgowe, a kolumna PKPiR w koncie jest 13,
  • dla dokumentów w formacie Comarch ERP Optima, gdy nie zawierają żadnych dokumentów,
  • domyślne konto jest preferowane względem innych o identycznym poziomie dopasowania,
  • przy wyłączonym importowaniu do PKPiR, pobrana informacja o kolumnie PKPiR jest ignorowana,
  • dla dokumentów JPK_FA zawierających kwotę należności, która jest kwotą netto,
  • do importowania z JPK_VAT dodano brakujące mapowanie kwot dla stawki VAT 4%,
  • dla plików CSV poprawiono mapowanie kolumn NETTO i VAT,
 • Poprawiono tworzenie JPK_FA zawierającego korekty,
 • Poprawiono określanie przedrostka NIP (czy powinien być wpisany) przy imporcie dokumentu EDI++ (.epp),
 • Poprawiono wydruk konta bankowego na wydruku WZ – drukowane jest konto przypisane do faktury (jeśli jest wystawiona faktura),
 • Poprawiono oznaczenie kolumny 15, powinno być „Inne”,
 • Poprawiono usuwanie kontrahentów, jeśli byli powiązani z dokumentami zapłat,
 • Poprawiono przygotowywanie kodu QR przelewu przy wprowadzonych znakach minus,
 • Poprawiono edycję udziału sprzedaży opodatkowanej przy wyborze automatycznego księgowania nieodliczonego VAT,
 • Poprawiono drukowanie kwot PLN w podsumowaniu faktury nie w VAT,
 • Poprawiono tworzenie JPK_VAT oraz VAT-7 dla niektórych przypadków przy wyborze automatycznego rozliczenia odliczeń związanych z udziałem sprzedaży opodatkowanej,
 • Poprawiono obsługę danych kontrahenta – NIP w przypadku, gdy w dokumencie wpisany jest tylko kod NIP, a brakuje NIP,
 • Poprawiono działanie filtrów w zestawieniu zamówień dla SQL,
 • Poprawiono aktualizowanie się kwoty zapłaty w oknie rozrachunków z kontrahentami po wprowadzeniu zapłaty,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.3.4 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.3.4 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.3.3

 • Dodano możliwość zdefiniowania ceny jednostkowej do 8 miejsc po przecinku,
 • Dodano zabezpieczenie przy próbie zaimportowania (jako dokumenty księgowe) nieobsługiwanego formatu JPK (np. JPK_MAG),
 • Dodano możliwość niedrukowania numeru telefonu i adresu e-mail w nagłówku faktury,
 • Dodano możliwość dodania wartości faktury do proponowanej nazwy PDF dla faktury,
 • Dodano możliwość eksportu KEDU bez właściciela/wspólników,
 • Dodano w terminarzach należności oraz zobowiązań informacje na temat pochodzenia dokumentów źródłowych oraz możliwość przejścia do dokumentów wprowadzonych lub zaksięgowanych,
 • Dodano możliwość drukowania cen i wartości brutto dla dokumentów PW/RW,
 • Dodano podgląd e-deklaracji VAT-12,
 • Zmieniono zachowanie przy zmianie formy płatności w nagłówku faktury/dokumenty. Jeżeli dokument był rozliczony w całości (wprowadzona całkowita płatność), a nowa forma płatności nie ma ustawienia do rozliczenia całości wtedy płatność jest usuwana,
 • Poprawiono sortowanie po numerze faktury (po zmianie numerów faktur, tylko SQL),
 • Poprawiono scalenie pozycji księgowych w JPK w przypadku dokumentu korygującego o identycznym numerze i tej samej dacie,
 • Poprawiono wydruk dowodu wewnętrznego,
 • Poprawiono zliczanie pracowników dla DRA dla przypadku, gdy płace z dwóch kolejnych miesięcy były wypłacone w jednym miesiącu,
 • Poprawiono tworzenie DRA dla osobnych lat w przypadku, gdy wewnętrzne ID pracowników jest różne w obu latach,
 • Poprawiono wyświetlanie numeru dowodu wewnętrznego przynajmniej trójcyfrowego,
 • Poprawiono domyślne zasady płac w przypadku braku definicji domyślnej,


 • Pobierz uaktualnienie 2018.3.3 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.3.3 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.3.2

 • Dodano możliwość włączenia miesięcznej numeracji dowodów wewnętrznych,
 • Dodano możliwość sortowania dokumentów po uwagach,
 • Dodano możliwość podglądu i zmiany podatnika w pliku JPK_VAT (nazwa pełna, e-mail),
 • Dodano możliwość ukrywania pozycji z zerowymi cenami na wydruku spisu z natury,
 • Dodano możliwość wprowadzania udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem z dwoma miejscami po przecinku,
 • Dodano opcję „Gospodarka magazynowa”, przy wyłączonej gospodarce magazynowej można w prostszy sposób wystawiać faktury (dawne faktury usługowe), menu programu jest prostsze i bardziej dostosowane do potrzeb użytkowników,
 • Dodano obsługę tworzenia „złego długu” pomiędzy latami,
 • Dodano walidacje dla adresów e-mail,
 • Zmieniono procedurę podpisywania plików JPK profilem zaufanym, system będzie korzystał zamiast bezpośrednio z platformy https://epuap.gov.pl z nowej platformy https://obywatel.gov.pl/,
 • Zmieniono „Faktura usługowa” na „Faktura”,
 • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików XML dla kontrahentów, których nazwy zawierały znaki końca linii,
 • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików INI przy zdefiniowanych kolumnach PKPiR zakupowych,
 • Poprawiono działanie opcji ujmowania pracowników z niezerowymi zaliczkami (działa i dla PIT-4 i PIT-4R),
 • Poprawiono automatyczne księgowanie dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono generowanie VAT-ZD dla kontrahentów z NIP zawierającym przedrostek PL,
 • Poprawiono import z pliku EDI++ (.epp) przy sprzedaży w cenach brutto,
 • Poprawiono wybieranie wspólnika dla podpisu JPK,
 • Poprawiono eksport do Płatnika,
 • Usunięto skrót „UPO-MF” z okna wysyłki e-deklaracji (Drukowanie UPO poprzez przycisk „Drukuj UPO”),


 • Pobierz uaktualnienie 2018.3.2 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.3.2 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.2.9

Wersja 2018.2.8

 • Dodano możliwość utworzenia pliku eksportowanych dokumentów magazynów i faktur za wybrany okres,
 • Dodano możliwość drukowania nazwy kraju na fakturze,
 • Dodano możliwość zapisu UPO do pliku XML,
 • Dodano grupowe usuwanie dokumentów z listy importowania,
 • Dodano informację, z których pól którego formularza pobierać kwotę przychodu,
 • Dodano możliwość wprowadzania kompensat dla dokumentów korygujących (bilansowanie ich z normalnymi dokumentami),
 • Przywrócono w rozrachunkach z kontrahentami pokazywanie tylko rozrachunków z danego roku (pełna historia rozrachunków dostępna jest w opcji „Historia”),
 • Poprawiono pokazywanie roku daty zdarzenia gospodarczego, dla zdarzeń dla których obowiązek podatkowy VAT przypada w kolejnym roku (tylko gdy pokazywane z poziomu kolejnego roku),
 • Poprawiono kwoty na wydruku zestawieniu zapłat w przypadku gdy VAT nie podlega rozrachunkowi (np. w przypadku odwrotnego obciążania),
 • Poprawiono aktualizację PIT-5/5L dla wielu działalności różniących się co do VAT,
 • Poprawiono importowanie niektórych znaków specjalnych XML,
 • Poprawiono wysyłanie do systemu Mikro-JPK (podpisywanie danymi) „pustych” plików JPK (plik jest powiększany do przynajmniej 1kB, aby system go zaakceptował),
 • Poprawiono sprawdzanie kontrahentów w przypadku powtarzającego się NIP w dwóch lub więcej kontrahentów,
 • Poprawiono obliczenia cen i marży dla dokumentu PZ (przy modyfikowaniu ceny sprzedaży, zmieniany jest narzut),


 • Pobierz uaktualnienie 2018.2.8 dla Windows 7/8/10

  Pobierz uaktualnienie 2018.2.8 dla Windows XP/Vista

Wersja 2018.2.7

Wersja 2018.2.6

 • Dodano automatyczne sprawdzenie plików JPK podczas ich tworzenia oraz przed wysyłką,
 • Dodano możliwość wprowadzania dowolnych numerów NIP dla krajów z poza unii europejskiej,
 • Dodano możliwość nie importowania dokumentów do PKPiR lub ewidencji VAT (bez wpisu),
 • Dodano możliwość ujmowania tylko pracowników z niezerową zaliczką w PIT-4R,
 • Dodano automatyczne uzupełnianie brakujących dat wypłaty (tylko dla obliczeń), jeśli automatyczne uzupełnianie skonfigurowane w opcjach,
 • Usunięto możliwość wysyłanie JPK do środowiska testowego,
 • Poprawiono zliczanie płac na przełomie roku w przypadku pracowników wprowadzonych w innej kolejności,
 • Poprawiono zliczanie kwot księgowych gdy firma nie jest w VAT, a ma aktywne rejestry VAT,
 • Poprawiono ustalanie ceny sprzedaży w przypadku tworzenia PZ w walucie,
 • Poprawiono eksport płac do Płatnika wg zasad płacy,

Wersja 2018.2.5

 • Dodano możliwość wydrukowania ceny jednostkowej i wartości na fakturze marża,
 • Dodano możliwość wystawiania faktur wewnętrznej, komis oraz marża dla faktury usługowej,
 • Poprawiono uzupełnianie danych kontrahenta oraz konta bankowego podczas realizacji abonamentów,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 „za następny miesiąc”,
 • Poprawiono działanie automatycznego księgowania nieodliczonego VATu w przypadku ,

Wersja 2018.2.4

 • Dodano zasady płac, dzięki którym można określić, gdzie trafiają poszczególne płace, np. jak według daty wypłaty wypełniany jest PIT-11,
 • Dodano możliwość wprowadzenia towaru na dokumentach PZ i RR przy określonej marży wg ceny sprzedaży – modyfikowana jest odpowiednio cena zakupu,
 • Dodano możliwość definiowania trzeciego członu faktury w dowolnym miejscu w formacie faktury,
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania terminu realizacji zamówienia na fakturze zaliczkowej,
 • Dodano możliwość wydruku „oryginał/kopia” na wydruku not korygujących,
 • Dodano możliwość wysyłania ukrytej kopii do siebie dla wysyłania faktur mailem,
 • Dodano możliwość tworzenia JPK_VAT tylko zakupy lub tylko sprzedaż (do eksportu do innych programów),
 • Dodano opcję do określenia preferowanego typu dokumentu przy wprowadzaniu nowego dokumentu WZ,
 • Dodano opcję do wyłączenia podpisów w oglądanej e-deklaracji,
 • Dodano zestawienie zobowiązań,
 • Zmieniono aby generował się JPK VAT 3 za wszystkie okresy, nie tylko za okres od którego on obowiązuje,
 • Poprawiono odświeżanie terminarza zobowiązań i należności po dokonaniu zapłaty za dokument nie zaksięgowany (dotychczas pozycja się nie odświeżała),
 • Poprawiono nadawanie numeru faktury pro forma przy wystawianiu faktury pro forma z zamówienia odbiorcy przy stosowaniu niestandardowego formatu numeru faktur,
 • Poprawiono podgląd faktur zaliczkowych,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 dla wszystkich o tym samym NIP lub PESEL w przypadku gdy składają się z samych dziewiątek – wtedy aktualizacja jest po imieniu i nazwisku,
 • Poprawiono dodawanie towaru do wewnątrzwspólnotowego dokumentu PZ, stawka VAT jest zmieniana na 0% (wycofanie zmiany z wersji 2018.1.8),
 • Poprawiono ustawianie opisu zdarzenia gospodarczego w czasie importowania,
 • Poprawiono zliczanie osób dla PIT-4 i PIT-4R – brane pod uwagę są tylko osoby z niezerowymi zaliczkami na podatek,
 • Poprawiono brak domyślnego konta bankowego przy realizacji szablonu faktury,
 • Poprawiono brak zapisu danych kontrahenta przy realizacji szablonu faktury,
 • Poprawiono uwzględnianie opcji dotyczącej rabatu na zamówieniu, na zamówieniu dołączonym do faktury zaliczkowej,
 • Poprawiono błąd przy wydruku szablonu faktury,
 • Poprawiono obliczanie kwot zwrotu w VAT-7/7K,
 • Poprawiono wysyłanie przy użyciu podpisanego już pliku do systemu JPK po wysłaniu do środowiska testowego – ze względu na różne klucze MF używane do podpisu do obu środowisk, taka ponowna szybka wysyłka jest niemożliwa,
 • Usunięto okno wystawiania paragonów, zastępując je szybkim przejściem do tworzenia nowego paragonu (wszystkie realizowane funkcje z okna wystawiania paragonów można wykonać w oknie zestawienia dokumentów magazynowych),

Wersja 2018.2.3

 • Dodano możliwość scalania JPK_VAT (2) z JPK_VAT (3),
 • Dodano ograniczenie do aktualizowania PIT-11 dla wszystkich działalności (muszą posiadać ten sam NIP),
 • Zmieniono drukowanie i wysyłanie formularzy po wygaśnięciu licencji – pozwala do końca okresu ważności licencji,
 • Zmieniono sposób zapisu numerów NIP z kodem kraju w pliku JPK (usunięto znak spacji po kodzie kraju),
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 dla wielu działalności (w niektórych przypadkach aktualizacja nie była symetryczna dla wszystkich firm),
 • Uzupełniono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,

Wersja 2018.2.2

 • Poprawiono tworzenie storno,
 • Poprawiono wyszukiwanie dokumentów księgowych z rozrachunków z kontrahentami,

Wersja 2018.2.1

 • Dodano możliwość pobrania programu Rozliczenie Roczne 2017,
 • Dodano import dokumentów księgowych z Comarch ERP Optima,
 • Dodano import dokumentów księgowych z plików JPK_VAT oraz JPK_FA (dla podstawowych transakcji),
 • Dodano import dokumentów księgowych z plików CSV,
 • Dodano możliwość sprawdzania stanu podatnika VAT kontrahentów za dany okres,
 • Dodano historię sprawdzeń stanu podatnika w VAT,
 • Dodano eksport JPK_VAT do CSV,
 • Dodano dodatkowy adres e-mail do kontaktu z Urzędem Skarbowym,
 • Dodano obsługę znaków kontrolnych przy imporcie XML,
 • Dodano datę wypłaty dla umów o pracę,
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej wartości pola Ryczałt dla nowych płac – od początku roku 2018 wartością domyślną jest „Nie ryczałt”,
 • Dodano możliwość ustalenia rodzaju kosztów uzyskania przychodu – gdzie mają trafiać w PIT-11,
 • Dodano możliwość określenia kwoty zapłaconej w przypadku faktury zaliczkowej FZ,
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania numeru strony,
 • Dodano możliwość zmiany ceny sprzedaży (cena sprzedaży 1) podczas wprowadzania dokumentów zakupowych np. PZ,
 • Dodano możliwość aktualizowania PIT-11 na podstawie innych działalności (dla modułu biuro rachunkowe),
 • Dodano możliwość określenia dwucyfrowego numeru faktury w formacie faktur np. RRRR/MM/NN -> 2018/01/03,
 • Dodano możliwość określenia numeracji faktur zawierającej literę R przed lub bo roku np -> R2018/1,
 • Dodano możliwość wznawiania wysyłki JPK,
 • Dodano automatyczne wykrywanie pobranego podpisanego pliku (przy podpisie np. Profilem Zaufanym),
 • Dodano wartość brutto do zestawienia sprzedaży,
 • Zmieniono sposób zapamiętywania w systemie rozrachunków z kontrahentami, w taki sposób aby zapłaty były zapamiętywane według numeru dokumentu, a nie według konkretnego „wystąpienia” dokumentu,
 • Zmieniono maksymalna liczbę miejsc po przecinku dla ilości w module magazyn oraz na fakturach z 4 do 8,
 • Usunięto możliwość wyboru które tabele są obsługiwane przez SQL (od teraz wszystkie tabele będą obsługiwane),
 • Poprawiono działanie uprawnień użytkowników (tylko wersja sieciowa) uwzględniając możliwość ukrycia niektórych kolumn oraz wartości,
 • Poprawiono brak kodu systemowego dla JPK_VAT (3) w podglądzie JPK,
 • Poprawiono import dokumentów dla ewidencji przychodów,
 • Poprawiono brak informacji o odwrotnym obciążeniu na wydruku na drukarce igłowej,
 • Poprawiono wydruk inwentaryzacji dla ewidencji przychodów kwartalnej,
 • Poprawiono formatowanie numeru faktury przy wystawianiu faktury na podstawie faktury pro forma oraz niestandardowej numeracji faktur,
 • Poprawiono wczytywanie JPK w przypadku problemów w strukturze XML,
 • Poprawiono import dokumentu z pliku ini w przypadku zdublowanych stawek VAT,
 • Poprawiono obliczanie zaliczki na podatek przy przekroczeniu drugiego progu dla PIT-5 i PIT-5 uproszczony,
 • Poprawiono błąd w czasie eksportu dokumentu magazynowego do EPP,
 • Uzupełniono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,

Wersja 2018.1.9

 • Dodano informację o okresie, którego dotyczy JPK na wydruku UPO,
 • Dodano obsługę drag’n’drop (przeciągnij i upuść) do podpisywania Profilem Zaufanym,
 • Poprawiono tworzenie stanów magazynowych w przypadku ręcznej modyfikacji stanu w kartotece towarów (jeżeli stan w kartotece towarów jest większy niż wynikający z wprowadzonych dokumentów),
 • Poprawiono błąd przy modyfikacji uprawnień użytkownika (serwer),
 • Adres e-mail nie jest wymagany dla JPK, jest opcjonalny,
 • Zablokowano możliwość tworzenia BO przez arkusz inwentaryzacyjny,

Wersja 2018.1.8

 • Dodano ustalanie wersji do JPK (JPK_VAT (3) w szczególności),
 • Dodano automatyczne ustalanie czy jest to korekta (i która) czy też JPK składany po raz pierwszy,
 • Dodano współczynniki płac dla 2018,
 • Dodano informację o walucie do wydruku zamówienia,
 • Poprawiono tworzenie JPK_FA – paragony nie są z nim zawierane,
 • Poprawiono aktualizację PIT-5,
 • Poprawiono otwieranie arkusza inwentaryzacyjnego, gdy był utworzony w starszej wersji programu,
 • Poprawiono rzadki błąd przy tworzeniu faktury,
 • Poprawiono dodawanie towaru do wewnątrzwspólnotowego dokumentu PZ, stawka VAT nie jest zmieniana na 0%,
 • Poprawiono dodawanie wynagrodzenia przy kosztach uzyskania przychodu 50% do odpowiednich pól w PIT-11,

Wersja 2018.1.7

Wersja 2018.1.6

 • Dodano obsługę formatu JPK_VAT(3) obowiązującej od 1 stycznia 2018,
 • Dodano ustawianie kolumny PKPiR dokładnie tak, jak jest w importowanym dokumencie,
 • Dodano możliwość ustawienia widoczności pól w tabelach szczegółów dokumentów (w opcjach), dotyczy pól „Opis”, „Symbol PKWiU/PKOB”, „EAN-13”,
 • Dodano możliwość wymuszenia typu transakcji na podstawie konta księgowego podczas importowania dokumentów,
 • Dodano możliwość użycia znaku „-” jako separatora miesiąca i roku w numeracji faktur oraz dokumentów magazynowych,
 • Dodano możliwość ukrycia NIP na fakturze,
 • Dodano możliwość wyszukiwania dokumentu magazynowego po numerze zamówienia kontrahenta korzystając z opcji Wyszukaj (F9) w Zestawieniu dokumentów magazynowych,
 • Dodano możliwość przejścia TABem do pola pobierania informacji o kontrahencie,
 • Dodano czasowe zabezpieczenie przy usuwaniu wysłanego JPK,
 • Dodano opcję umieszczenie dokumentów w PKPiR wg daty dokumentu,
 • Dodano możliwość dalszego korzystania z rejestru REGON dla systemów operacyjnych Windows XP oraz Windows Vista przy użyciu niezabezpieczonego kanału transmisji danych (zalecamy aktualizację systemu operacyjnego do najnowszej wersji),
 • Dodano sprawdzenie unikatowości wprowadzonego kodu EAN w kartotece towarów,
 • Dodano do kartoteki towarów pokazywanie w tabeli zarówno cen sprzedaży netto jak i brutto (można ukryć kolumny jeżeli pokazywanie cen nie jest potrzebne) (tylko podatnicy VAT),
 • Dodano obsługę EAN-12 dla czytników kodów kreskowych,
 • Wydłużono pole loginu dla konfiguracji FTP dla modułu Biura Rachunkowego,
 • Zmieniono eksportowanie typu identyfikatora dla RCA oraz RZA dla właścicieli i wspólników będących ubezpieczonymi, a nie posiadających numeru PESEL,
 • Zmieniono dla faktur „Odwrotne obciążenie” prezentowanie w tabelach zawartości faktur, dokumentów magazynowych i zamówień stawkę VAT z „Nie podlega” na pusty ciąg znaków oraz w polu wyboru stawki „Nie podlega” zmieniono na „Odwrotne obciążenie” (dotyczy tylko zmian w interfejsie użytkownika),
 • Zmieniono aby dla kontrahentów incydentalnych w zestawieniu zapłat pokazywane były dane kontrahenta, które były wpisane na dokumencie,
 • Poprawiono obliczanie diety dla dnia „mniej niż 8 godzin”,
 • Poprawiono uwzględnianie inwentaryzacji w nowych sumach PKPiR,
 • Poprawiono importowanie zagranicznych NIP z EDI++ (.epp),
 • Poprawiono wprowadzanie incydentalnego kontrahenta w przypadku importowania jednego dokumentu,
 • Poprawiono tworzenie JPK_FA na podstawie faktur utworzonych w starszych wersjach programu (przed 2015),
 • Poprawiono podgląd JPK_FA dla faktur o obu identycznych datach,
 • Poprawiono wydruk przelewów na sterowniku Printer,
 • Poprawiono działanie skrótów klawiszowych w oknie aktualizacji formularzy,
 • Poprawiono działanie okna przejazdów i rejestrów VAT (w sporadycznych przypadkach przy wielu ewidencjach),
 • Poprawiono edycję stopki w przypadku umieszczenia znaku końca linii,
 • Poprawiono zaznaczanie odsetek i nawigację przy pomocy kursorów,
 • Poprawiono odnośniki na drugiej stronie PIT-11 (23),
 • Poprawiono wybór ceny w oknie „Podaj cenę oraz ilość” z dostępnych zdefiniowanych cen dla towaru/usługi w przypadku gdy wartość „Sprzedaż w cenach brutto” dla dokumentu nie jest taka sama jak wartość „Sprzedaż w cenach brutto” ustawiona dla całej kartoteki towarów,

Wersja 2018.1.5

 • Poprawiono importowanie kwot w stawkach VAT „zwolnione”, „nie podlega” z dokumentów EPP,
 • Poprawiono filtrowanie w oknie drukowania i wysyłania faktur mailem przy korzystaniu z SQL oraz stronicowania,
 • Poprawiono wydruk faktury marża (brak opisu),
 • Poprawiono funkcję przelewy dla zestawienia zapłat,
 • Poprawiono ustalanie ceny kosztu jednostkowego produkcji,

Wersja 2018.1.4

 • Dodano możliwość wprowadzania NIP dla Węgier HU w formacie „99999999-9-99”,
 • Przywrócono ekran oraz wygląd sum Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, obie wersje są dostępne,
 • Poprawiono otwieranie okna opcji (nie może być zdublowane),
 • Inne poprawki,

Wersja 2018.1.3

 • Dodano możliwość eksportowania poleceń przelewów do plików ELIXIR oraz ELIXIR-O,
 • Usunięto możliwość wprowadzania przelewów do ZUS od 2018 roku – należy wprowadzać przelewy na indywidualne konto ZUS,
 • Poprawiono edycję stopki w przypadku umieszczenia cudzysłowu,

Wersja 2018.1.2

 • Poprawiono błąd przy otwieraniu ewidencji przebiegu pojazdów (tylko systemy inne niż Windows 10),
 • Poprawiono wprowadzanie abonamentów,

Wersja 2018.1.1

 • Dodano obsługę czytników kodów kreskowych EAN do przyspieszenie wprowadzania dokumentów, paragonów oraz faktur,
 • Dodano możliwość sprawdzenia struktury pliku E-Deklaracji (poprawność strukturalna pliku XML),
 • Dodano możliwość zmiany PKWiU PKOB dla każdej pozycji indywidualnie dla dokumentów magazynu oraz zamówień,
 • Dodano automatyczne przeindeksowanie bazy danych po wycofaniu amortyzacji (tylko dla wersji niesieciowej),
 • Zmieniono eksport pliku JPK, w nazwie pliku spacje zamieniane są na znaki podkreślenia, aby ułatwić import do aplikacji JPK 2.0,
 • Zmieniono i ujednolicono wydruk formy transportu względem formy i terminu płatności – forma transportu drukowana jest w jednej linii,
 • Zmieniono ekran oraz wygląd sum Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, rozdzielono funkcjonalnosć od Dochodu Rocznego,
 • Poprawiono pobieranie nazwiska z podpisu kwalifikowanego dla certyfikatów CenCert,
 • Poprawiono tworzenie raportu ABC dla większych kwot,
 • Poprawiono wydruk oświadczenia RR na fakturach, gdy nie ma zdefiniowanej stopki,
 • Poprawiono na wydruku historii kontrahenta przeniesienie z poprzedniej strony,
 • Poprawiono wydruk listy płac,
 • Poprawiono błąd przy wydruku przelewu do US,
 • Poprawiono zbyt małe okno filtrów rejestru VAT utrudniające filtrowanie kontrahenta,

Wersja 25.15.4

 • Dodano możliwość drukowania przelewów na fakturach RR,
 • Dodano możliwość ustalenia pozycji kodu QR na wydruku faktury,
 • Poprawiono zakładanie nowej firmy w biurze rachunkowym – wybierany jest domyślnie obecny rok kalendarzowy,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-5 z wszystkich działalności w przypadku zmiany w strukturze bazy danych dokumentów zaksięgowanych,
 • Poprawiono działanie okna zmiany stanu wysyłki w przypadku zamknięcia przy pomocy krzyżyka,
 • Poprawiono wyświetlanie kolumny „Razem brutto” w ewidencji VAT, aby odpowiadała wydrukowi (problem tylko przy wyświetlaniu kwoty brutto przy niepełnym odliczeniu VAT),
 • Poprawiono import XML w przypadku, gdy node i atrybuty są rozdzielone końcami linii,
 • Poprawiono filtrowanie dokumentów „zły dług” w ewidencji dokumentów zaksięgowanych,

Wersja 25.15.3

 • Poprawiono obsługę pól CDATA w XMLu,
 • Poprawiono błąd przy wydruk ewidencji VAT (dotyczył obsługi złych długów),
 • Poprawiono księgowanie dokumentów, które nie powinny być księgowane do rejestru VAT, a przy których zmieniany był automatycznie rejestr VAT,
 • Poprawiono drukowanie ofert dla sterownika drukarki Printer,

Wersja 25.15.2

 • Dodano obsługę „złych długów”, dokumenty oznaczone w ten sposób są uwzględniane w załączniku VAT-ZD przy aktualizacji VAT-7/7K i VAT-7D,
 • Dodano możliwość sprawdzenia kontrahentów w Internetowym systemie informacji o VAT – VIES,
 • Dodano możliwość wprowadzenia uwag do dokumentów księgowych z kartoteki uwag,
 • Dodano możliwość wprowadzania 10 cyfrowego numeru NIP dla kodu DE,
 • Dodano opcjonalne dodatkowe odstępy w podsumowaniu faktury (po „razem” i po „słownie”),
 • Dodano możliwość skorzystania z opcji „Kontrahenci incydentalni” podczas wystawiania dokumentów magazynowych na podstawie zamówień Shoper,
 • Dodano możliwość filtrowania w kartotece kontrahentów po przypisanym koncie księgowym,
 • Dodano opcje „Zapamiętuj ostatnią wybraną pozycję przy wyborze pozycji” przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych i faktur,
 • Zmieniono okno podpisywania JPK za pomocą Profilu Zaufanego (ePUAP) – bardziej przejrzyste instrukcje,
 • Poprawiono wyliczanie wartości rozrachunku (zobowiązania oraz należności) dla transakcji „import usług” nie będzie do wartości rozrachunku ujmowana kwota podatku VAT (możliwość kontrolowania przez opcję),
 • Poprawiono edycję płac (brakujące niektóre pola przy tworzeniu nowej płacy),
 • Poprawiono wydruk znaku & przy wyborze sterownika Printer,
 • Poprawiono wydruk nagłówka dla zamówień przy włączonej opcji maksymalizacji rozmiaru logo,
 • Poprawiono pobieranie nazwiska z podpisu kwalifikowanego dla certyfikatów CERTUM,
 • Poprawiono importowanie dokumentów dla firm w ryczałcie,
 • Poprawiono wyświetlanie ceny po rabacie dla edycji/dodawania towaru do faktury wewnętrznej w walucie,
 • Poprawiono opis pola 52 formularza VAT-7/7K,
 • Poprawiono importowanie z plików EPP jeżeli kwoty faktury lub wartości zapłaconej przesyłane są w większej precyzji niż 2 miejsc po przecinku,
 • Usunięto pole „Opis” dla konta księgowego, a powiększono pole „Nazwa” z 20 do 40 znaków,
 • Usunięto możliwość uruchomienia serwera bez zdefiniowanych użytkowników (zakładamy że dopóki użytkownicy nie zostaną zdefiniowani to korzystamy z wersji jednostanowiskowej, nawet gdy zainstalowany jest serwer),
 • Usunięto możliwość wyboru sposobu filtrowania SQL (zachowano domyślnie filtrowania SQL),

Wersja 25.15.1

 • Dodano możliwość określenia sposobu rozliczania podatku dla pracownika: wg skali, ryczałt, ryczałt automatycznie (do 200zł ryczałt, powyżej wg skali),
 • Dodano automatyczne potwierdzanie JPK przy otwieraniu okna stanu wysyłki,
 • Dodano do procesu podpisu Profilem Zaufanym sprawdzanie czy wczytano właściwy plik,
 • Dodano link do filmu przedstawiającego proces podpisu Profilem Zaufanym w czasie wysyłki JPK,
 • Dodano podczas wprowadzania nowego kontrahenta czy kontrahent o tym samym numerze NIP już istnieje w systemie (bez uwzględniania znaków ‚-‚, które są ignorowane w sprawdzeniu),
 • Dodano możliwość zmiany waluty w edycji nagłówka faktury,
 • Zmieniono biblioteki graficzne programu – wygląd niektórych kontrolek w programie (np. tabele, zakładki),
 • Poprawiono błąd w którym w niektórych przypadkach nie można było uruchomić programu po instalacji Windows Creators Update (Windows 10),
 • Poprawiono bardzo rzadki błąd w którym w programie pojawiały się okienka „Test”, „Test”,
 • Poprawiono brak rozliczania całości przy zmianie formy płatności w oknie wprowadzania nowego dokumentu,
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy niektórych wydrukach przelewów w określonych konfiguracjach,
 • Poprawiono nieprawidłową informację o typie rejestru przy wydruku ewidencji VAT sprzedaży lub zakupów,
 • Poprawiono obliczanie kwot częściowych na wydruku faktury,
 • Poprawiono wyświetlanie informacji dotyczących podpisu w formularzach PIT-4R i PIT-8A/R,
 • Uzupełniono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,

Wersja 25.14.2

 • Dodano możliwość zmaksymalizowania rozmiaru logo w nagłówku wydruku,
 • Dodano możliwość ustalenia sposobu drukowania loga na dole faktury, na całą szerokość, na samym dole strony,
 • Dodano możliwość sortowania (i wyszukiwania) dokumentów zaksięgowanych i wprowadzanych po opisie zdarzenia gospodarczego,
 • Dodano informację o braku wypełnienia pól 9 i 10 w VAT-ZZ,
 • Zmieniono działanie przycisku wyboru ewidencji w oknie nowego wprowadzanego dokumentu – ewidencja jest zmieniana tylko i wyłącznie dla tego dokumentu,
 • Poprawiono wydruk zezwolenia na fakturach i dokumentach magazynowych, gdy według opcji nie powinien być drukowany,
 • Poprawiono drukowanie z polskimi znakami przy pomocy sterownika Printer – wymuszono stronę kodową,
 • Poprawiono edycję abonamentów,

Wersja 25.14.1

 • Dodano możliwość otworzenia ewidencji VAT dla firm nie będących podatnikami VAT, ale prowadzących ewidencje VAT na potrzeby VAT-9M,
 • Dodane opcję do rozrachunków kontrahentów umożliwiająca uwzględnienie w wartości rozrachunku (zobowiązania oraz należności) dla transakcji „odwrotne obciążenie” wartości podatku VAT (działanie kompatybilne wstecz dla wersji przed 25.13.3),
 • Zmieniono sposób wyboru sterownika drukarki,
 • Poprawiono numer zamówienia przy wprowadzaniu nowego zamówienia dla wprowadzanego zamówienia ZO, jeżeli ostatnio wprowadzone było zamówienie ZO (nie trzeba naciskać kolejny wolny, problem dotyczył tylko otwierania zamówień z okna zestawienia zamówień),
 • Poprawiono pokazywanie wartości netto i brutto dla dokumentów i faktur przy mieszanym i zmienianym trybie „sprzedaż w cenach brutto”,
 • Poprawiono klonowanie zamówień wraz z zmianą kontrahenta (nie klonowany jest numer NIP z oryginalnego dokumentu),
 • Poprawiono wyszukiwanie drukarek sieciowych korzystając z alternatywnego sterownika drukarki,
 • Poprawiono pobieranie danych o kontrahencie w przypadku kontrahentów, którzy otworzyli nową działalność po zakończeniu poprzedniej,

Wersja 25.13.7

 • Dodano możliwość wyszukiwania z klawiatury dla tabel, które do tej pory tego nie obsługiwały a obsługiwały już sortowanie. np lista firm w biurze rachunkowym,
 • Dodano możliwość doboru rozmiaru czcionki dla wydruku Ewidencji VAT,
 • Usunięto przepisywanie numeru referencyjnego do oryginalnego formularza (który może być zmodyfikowany zawierając numer referencyjny), numer referencyjny wpisany do formularza dostępny jest poprzez funkcję „obejrzyj”,
 • Poprawiono obliczanie PIT-4 w przypadku umów o dzieło dla kwot do 200 PLN,
 • Poprawiono błąd podczas importowania dokumentów w formacie .epp,

Wersja 25.13.6

 • Dodano możliwość wyłączenia automatycznego wprowadzania dokumentów do modułu rozrachunki,
 • Dodano obsługę trybu diagnostycznego dla podstawowego sterownika PDF,
 • Zmieniono sposób wyświetlania paska zadań – wyświetlane są tylko funkcje, które można wykorzystać w danej firmie, nadal można edytować w dowolny sposób,
 • Poprawiono zapamiętywanie podstawy ubezpieczeń nawet w przypadku gdy wyliczone ubezpieczenie wynosi zero,
 • Poprawiono zapamiętywanie ustawień dla eksportu KEDU,
 • Poprawiono zapamiętywanie kwoty do podpisu e-deklaracji w oknie opcji,

Wersja 25.13.5

 • Poprawiono błąd podczas importowania dokumentów,
 • Poprawiono wydruk nagłówka faktury (opuszczono o pół linii, aby w przypadku niektórych przeglądarek, napis nie został obcięty w czasie druku),

Wersja 25.13.4

 • Poprawiono klonowanie dokumentów księgowych z okna dokumentów zaksięgowanych (nie przenosił szczegółów kwot netto, VAT),
 • Poprawiono pobieranie statusów dla integracji z Shoper w przypadku większej ilości statusów niż 10,
 • Poprawiono edycję podstawy zwolnienia dla szablonu faktury,
 • Poprawiono dostęp do katalogu dla danych tymczasowych w przypadku zainstalowania programu w głównym katalogu dysku,
 • Poprawiono błąd podczas importowania dokumentów,

Wersja 25.13.3

 • Dodano skrót klawiszowy CTRL+P do pokazania pomocy dla pola w którym obecnie się znajdujemy,
 • Dodano opóźnienie przy zmienianiu stanu wysłania e-deklaracji,
 • Dodano domyślny opis zdarzenia gospodarczego dla importowania dokumentów,
 • Dodano mechanizm w oknie wprowadzania dokumentów księgowych, który pomaga ustalić, które z pól i stawek VAT zostaną umieszczone w formularzu VAT-7 oraz w której kolumnie (nieistotne pola są wyszarzane),
 • Dodano kolumnę „Minimalny stan” przy wyborze pozycji dla zamówienia do dostawcy,
 • Zmieniono edycję pola liczbowego, w przypadku gdy wartość jest zero – pole po wejściu jest puste,
 • Zmieniono generowanie rejestrów VAT przy wybraniu opcji „Ewidencja VAT ma zostać utworzona zgodnie z zakwalifikowaniem do JPK” (nie dotyczy ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupów w których ta zmiana już obowiązuje),
 • Zmieniono wybór towarów lub usług dla magazynów o typie „Tylko usługi” – ukryto kolumny które nie dotyczą usług (między innymi: „Dostępny stan”, „Ilość zarezerwowana”)
 • Zmieniono sposób zapisu danych płac tak aby struktury bazy danych zajmowały mniej miejsca na dysku, a wczytywanie danych było szybsze,
 • Poprawiono wyliczanie wartości rozrachunku (zobowiązania oraz należności) dla transakcji „odwrotne obciążenie” nie będzie do wartości rozrachunku ujmowana kwota podatku VAT,
 • Poprawiono restart aplikacji wskutek zmiany opcji dla Biura Rachunkowego korzystającego z plików lokalnych,
 • Poprawiono błąd w oknie opcji,
 • Poprawiono wartość kwoty na przelewie oraz kodzie QR drukowanych na fakturze w przypadku częściowej zapłaty,
 • Poprawiono błędną informację o filtrze w ewidencji wyposażenia,
 • Poprawiono tworzenie spisu z natury dla wszystkich magazynów dla przypadków, gdy magazyny zostały usunięte,
 • Poprawiono edycję opcji dla tekstów z łamaną linią,
 • Poprawiono opcję dotyczącą drukowania REGON nabywcy,
 • Poprawiono stabilność okna zestawienia e-deklaracji,
 • Poprawiono importowanie dokumentów EDI++ (.epp) z wieloma pozycjami,
 • Poprawiono wydruk adresu kontrahenta na potwierdzeniu salda,
 • Poprawiono w fakturze usługowej włączanie i wyłączanie osobnych kont dla faktury w zależności od stanu edycji faktury,

Wersja 25.13.2

 • Dodano obsługę trybu diagnostycznego dla alternatywnego sterownika drukarki,
 • Zmieniono datę widoczną na wysłanej e-deklaracji: przed pobraniem potwierdzenia z kodem 200, jest tam widoczna data wysłania zapisana lokalnie,
 • Przyspieszono proces uaktualniania bazy danych,
 • Poprawiono błąd, który mógł się pojawić podczas korygowania dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono obliczanie wartości pozycji dla paragonu fiskalnego wystawionego na podstawie zamówienia do którego wystawiono fakturę zaliczkową w przypadku wprowadzania wielu pozycji zamówienia z różnymi ilościami,

Wersja 25.13.1

 • Zmieniono sposób zarządzania opcjami programu – utworzono nowe okno opcji, opcje uporządkowane są tematycznie według modułów, umożliwiono wyszukiwanie opcji,
 • Dodano możliwość skorygowania na fakturach oraz dokumentach magazynowych wartości „Nazwa” oraz „Opis” dla pozycji towarów,
 • Dodano opcje umożliwiające wyłączenie niektórych powiadomień w trakcie podpisywania i wysyłania e-deklaracji,
 • Dodano możliwość wyboru priorytetu dla reguł księgowania i ustawień kontrahenta,
 • Dodano możliwość wymuszenia wpisywania zera do pustych pól w formularzach,
 • Dodano makro %waluta% do wysyłki faktur przy pomocy wiadomości e-mail,
 • Dodano ukrytą kolumnę z NIP do wprowadzania dokumentów księgowych i ewidencji dokumentów księgowych,
 • Dodano dla aktualizacji PIT-5/PIT-5L (też uproszczonych) poszukiwanie wspólników w innych firmach także na podstawie PESEL,
 • Dodano na wydruku UPO informację, której firmy dotyczy dany wydruk,
 • Zmieniono sposób zapisu XML (bezpieczny UTF, bez znaków specjalnych),
 • Zmieniono okno do podpisu Profilem Zaufanym, zamiast małej przeglądarki jest przycisk do otworzenia strony w domyślnej przeglądarce systemowej,
 • Poprawiono kodowanie polskich znaków dla uwag do faktur korygujących (tylko SQL),
 • Poprawiono wydruki poprzez szybki dostęp do e-deklaracji z poziomu Biura Rachunkowego,
 • Poprawiono wydruk nagłówka faktury korygującej, aby w przypadku zmiany daty zakończenia usługi/dostawy, zawierał skorygowaną datę,
 • Poprawiono wybór opisu zdarzenia gospodarczego w przypadku księgowania dokumentu magazynowego na podstawie reguł księgowania (opis zdarzenia kontrahenta ma priorytet, potem jest z reguł księgowania),
 • Poprawiono sortowanie firm w Biurze Rachunkowym,
 • Poprawiono pobieranie nazwiska z podpisu kwalifikowanego dla certyfikatów PWPW,
 • Poprawiono otwieranie firm w Biurze Rachunkowym przy pracy na lokalnych plikach dla firm z znakami diakrytycznymi w nazwie,
 • Wycofano możliwość podpisu Profilem Zaufanym deklaracji VAT-7,
 • Zmieniono pobieranie nazwiska z podpisu kwalifikowanego (nazwisko pobierane jako ostatni człon wpisanego ciągu znaków),
 • Zmieniono wydruk listy szczegółów dla listy płac (dodano grupy, odstęp, zmieniono układ),
 • Poprawiono wydruk faktury marża,
 • Poprawiono wydruk faktury do HTML,
 • Poprawiono edycję szablonu faktury,
 • Poprawiono wybór konta i opisu zdarzenia gospodarczego w przypadku księgowania dokumentu magazynowego dla kontrahenta z przypisanym numerem konta, ale jednocześnie wybranymi regułami księgowania – konto księgowe kontrahenta ma priorytet,
 • Poprawiono literówkę w „do wypłaty”,
 • Poprawiono wydruk listy szczegółów płac (przy zmianie kolejności tabeli),
 • Poprawiono otwieranie zestawienia e-deklaracji z poziomu biura rachunkowego,
 • Poprawiono wysyłanie VAT-27 z ujemnymi kwotami,
 • Poprawiono przechowywanie i sprawdzanie licencji dla biura rachunkowego w przypadku korzystania z serwera FTP – licencja jest trzymana lokalnie,

Wersja 25.12b

 • Zmieniono pobieranie nazwiska z podpisu kwalifikowanego (nazwisko pobierane jako ostatni człon wpisanego ciągu znaków),
 • Zmieniono wydruk listy szczegółów dla listy płac (dodano grupy, odstęp, zmieniono układ),
 • Poprawiono wydruk faktury marża,
 • Poprawiono wydruk faktury do HTML,
 • Poprawiono edycję szablonu faktury,
 • Poprawiono wybór konta i opisu zdarzenia gospodarczego w przypadku księgowania dokumentu magazynowego dla kontrahenta z przypisanym numerem konta, ale jednocześnie wybranymi regułami księgowania – konto księgowe kontrahenta ma priorytet,
 • Poprawiono literówkę w „do wypłaty”,
 • Poprawiono wydruk listy szczegółów płac (przy zmianie kolejności tabeli,
 • Poprawiono otwieranie zestawienia e-deklaracji z poziomu biura rachunkowego,
 • Poprawiono wysyłanie VAT-27 z ujemnymi kwotami,
 • Poprawiono przechowywanie i sprawdzanie licencji dla biura rachunkowego w przypadku korzystania z serwera ftp – licencja jest trzymana lokalnie,
 • Poprawiono tworzenie formularzy podatkowych PIT5 i PIT5L dla wszystkich działalności,
 • Poprawiono drukowanie faktur, dokumentów magazynowych i towarów,

Wersja 25.12a

 • Poprawiono tworzenie formularzy podatkowych PIT5 i PIT5L dla wszystkich działalności,
 • Poprawiono drukowanie faktur, dokumentów magazynowych i towarów,

Wersja 25.12

 • Dodano możliwość pracy w module Biuro Rachunkowe na lokalnej kopii danych,
 • Dodano możliwość podłączenia się do zdalnego katalogu FTP/FTPS dla modułu Biuro Rachunkowe,
 • Dodano możliwość wydruku list płac z szczegółami płacy,
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania jednostki miary na fakturze,
 • Dodano możliwość zmiany miesiąca dokumentu magazynowego w nagłówku dokumentu magazynowego,
 • Dodano możliwość podpisania VAT-7 Profilem Zaufanym,
 • Dodano możliwość wyboru sposobu sprawdzania czy dokument księgowy został już wprowadzony (możliwość sprawdzania tylko na podstawie kontrahenta, numeru i daty dokumentu),
 • Dodano obsługę podstawy zwolnienia z VAT do szablonów faktur,
 • Dodano uzupełnianie informacji o podpisie przy oglądaniu e-deklaracji (dla podpisanych certyfikatem kwalifikowanym),
 • Dodano wydruk numeru zamówienia kontrahenta na dokumencie WZ,
 • Umożliwiono uruchamianie firm z modułu Biuro Rachunkowe, gdy serwera sieciowy skonfigurowany jest do pracy z SQL,
 • Zmieniono zachowanie klawisza „ESC” jeżeli wyszukujemy przy użyciu „żółtego pola” – pozycja na której zakończyliśmy wyszukiwanie zostaje zachowana (tylko SQL),
 • Zmieniono zakres wydruku dla zestawienia faktur i zestawienia dokumentów magazynowych przy korzystaniu z opcji stronicowania (tylko SQL) – do wydruku wzięte będą wszystkie dane, a nie tylko obecna strona,
 • Zmieniono sposób tworzenia automatycznych archiwizacji dziennych na zapis data + godzina,
 • Poprawiono uruchamianie konfiguracji serwera SQL dla 64 bitowej instalacji serwera SQL,
 • Poprawiono otwieranie okna rozrachunków z kontrahentami,
 • Poprawiono błąd przy wprowadzeniu niewłaściwej daty w oknie wprowadzania dokumentu,
 • Poprawiono automatyczne dodawanie kontrahentów podczas importowania dokumentów,
 • Poprawiono importowanie dokumentów:
  • jeśli nie jest podany rejestr VAT, to jest brany z konta księgowego (jeśli zostało znalezione),
  • jeśli nie jest podana kolumna PKPiR to nie jest wybierane konto bez wpisu do PKPiR, ale może być wybrane konto domyślne,
 • Poprawiono wydruk sum faktury, w której pozycje znoszą się do zera – w szczególnym przypadku faktury z wcześniejsszą zaliczką w pełnej wysokości),
 • Poprawiono miejsce zapisu i odczytu pliku licencji dla modułu Biura Rachunkowego przy korzystaniu z zdalnego katalogu,