Jak zaktualizować Małą Księgowość Rzeczpospolitej?


W celu aktualizacji oprogramowania wybierz z menu Małej Księgowości “Pomoc”, a następnie „Internetowa aktualizacja aplikacji”. Możesz też zaktualizować Małą Księgowość przez internet. Każde uaktualnienie należy zainstalować na swoim komputerze w tym samym katalogu, w którym został wcześniej zainstalowany program.

Jeśli chcesz wiedzieć, co udoskonaliliśmy w poszczególnych aktualizacjach kliknij tutaj.

Co zmieniliśmy w Małej Księgowości Rzeczpospolitej?


Wersja 2019.9.1

 • Dodano możliwość pobierania danych z Wykazu Podatników VAT tzw. biała lista – https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka,
 • Dodano możliwość generowania plików JPK_FA_RR (bez informacji o podpisach elektronicznych dostawcy oraz odbiorcy),
 • Dodano możliwość wystawiania faktur VAT RR przy wyłączonej gospodarce magazynowej,
 • Dodano możliwość zakładania kontrahenta w kartotece w przypadku wyboru kontrahenta incydentalnego (np. przy realizacji zamówień internetowych),
 • Dodano więcej możliwości wydruków sum list płac: jako sumy całego miesiąca, jako sumy poszczególnych typów list płac, jako sumy poszczególnych pracowników,
 • Dodano możliwość sortowania i filtrowania według daty zapłaty w zestawieniu zapłat,
 • Dodano pole „Data rozpoczęcia działalności” do danych firmy (uwzględniane przy wprowadzaniu ZUS dla właściciela firmy),


 • Pobierz uaktualnienie 2019.9.1

Wersja 2019.8.3

 • Wymieniono „Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 23.08.2019 r.” dla JPK (https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/zmiana-certyfikatu-klucza-publicznego-do-srodowiska-produkcyjnego-jpk/),
 • Dodano możliwość zmiany nazwy szablonu faktury,
 • Dodano możliwość wydruku sum płac indywidualnie dla każdego pracownika,
 • Dodano raport zakupów dla podsumowania zakupów w magazynie,
 • Dodano uwzględnianie nadpłaty w terminarzach należności oraz zobowiązań,
 • Zaktualizowano interfejs do Bazy Internetowej REGON do nowej wersji 1.1,
 • Poprawiono ograniczenia dla pola 56, 57 deklaracji VAT-7(19) dotyczące pola 55 (Kwota wydatkowa na zakup kas rejestrujących …), ograniczenia może nie być zgodne z opisem na formularzu, lecz zgodne z interpretacją MF,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.8.3

Wersja 2019.8.2

 • Dodano opcję importowania z plików JPK decydującą o kolumnie PKPiR dla importowania kosztów,
 • Dodano pola BDO w danych firmy oraz w danych kontrahenta, numer BDO będzie zawsze drukowany na fakturach,
 • Zmieniono przy importowaniu dokumentów księgowych zachowanie dla wyboru miesiąca księgowego – w pierwszej kolejności uwzględniania jest wybrana opcja np. „zgodnie z wprowadzanym dokumentem”,
 • Poprawiono obliczanie wartości kwoty ubezpieczenia zdrowotnego do potrącenia w przypadku korzystania z zwolnienia z podatku oraz niskich kwot brutto (niepełny etat). Kwota ubezpieczenia zdrowotnego do potrącenia będzie obliczana do kwoty hipotetycznego podatku (chyba że użyta zostanie opcja „Nie ograniczaj składki zdrowotnej”),
 • Poprawiono pokazywanie kosztów uzyskania przychodu na liście płac dla zwolnienia z podatku, koszty uzyskania przychodu obliczane są proporcjonalnie do kwoty do opodatkowania,
 • Poprawiono przeliczanie dowodów wewnętrznych z walutami z podanym przelicznikiem np. dla HUF,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.8.2

Wersja 2019.8.1

 • – Dodano możliwość obliczenia płacy z „zwolnieniem z podatku”,
 • – Dodano możliwość ustalenia w kartotece pracowników „zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT”,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.8.1

Wersja 2019.7.2

 • Dodano wydruk numeru zezwolenia w nagłówku faktury igłowej,
 • Dodano możliwość importowania faktur do zaksięgowania bezpośrednio z systemu SkyShop.pl,
 • Dodano opcję dla realizowania zamówień internetowych – używaj nazw towarów z kartoteki towarów (zamiast z zamówień),
 • Zmieniono ustawienie domyślnego rachunku bankowego po otworzeniu okna „Bank”, ustawiany będzie główny rachunek bankowy, który podany jest w danych firmy, nie jak to tej pory pierwszy z listy,
 • Zmieniono aby po otworzeniu E-Deklaracji oraz zestawienia Jednolitych Plików Kontrolnych, kursor ustawiany był na ostatnią pozycję,
 • Zmieniono zachowanie ustawiania na ostatniej pozycji, po przejściu do ostatniej strony, kursor będzie ustawiony na ostatniej pozycji, a nie na pierwszej pozycji na ostatniej stronie,
 • Poprawiono importowanie JPK_FA przy niestandardowych przestrzeniach nazw,
 • Poprawiono obliczanie rocznego odpisu amortyzacyjnego na wydrukach ewidencji środków trwałych dla zlikwidowanych środków trwałych,
 • Przeniesiono Administracja\Ustawienia\Opcje poczty do Administracja\Ustawienia\Opcje -> Administracja\Poczta E-mail,
 • Usunięto „Uaktualnienie bazy danych”. Program automatycznie uaktualni niezbędne dane podczas uaktualnienia programu,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.7.2

Wersja 2019.7.1

 • Dodano możliwość importowania dokumentów z zamówień XML z systemu sky-shop.pl,
 • Dodano możliwość importowania zamówień internetowych z systemu sky-shop.pl (funkcja Sprzedaż\Zestawienia\Zestawienie zamówień internetowych),
 • Dodano możliwość wyłączenia rozpoznawania kodów kreskowych z ceną lub ilością (rozpoczynających się od 2X),
 • Dodano możliwość wprowadzania faktur wewnętrznych na podstawie obowiązku podatkowego,
 • Dodano obsługę sterowników „Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server”,
 • Ustawiono domyślnie opcję „Data sprzedaży, obowiązku podatkowego/wpływu na podstawie daty zdarzenia gospodarczego” na „Tak”,
 • Zmieniono domyślne zachowanie dla importowania dokumentów, aby data księgowania była zgodna domyślnie z datą dokumentu, (tylko przy opcji Miesiąc księgowania – domyślnie zachowanie),
 • Poprawiono umieszczanie podpisu w treści wysyłanego z programu maila,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.7.1

Wersja 2019.6.1

 • Dodano operację „Roczna korekta podatku naliczonego” do obliczania i księgowania rocznej korekty podatku naliczonego,
 • Dodano opcję „Sprzedaż opodatkowana i zwolniona” włączającą rejestry dla ewidencjowania zakupów przy sprzedaży mieszanej, bez włączenia tej opcji wybór rejestrów będzie uproszony,
 • Dodano opcję „W zestawieniu zapłat dla dokumentów pokazuj tylko obecny rok”,
 • Dodano kolumnę „Uwagi” oraz „Notatki” do terminarza należności oraz zobowiązań,
 • Dodano możliwość wystawienia faktury korygującej kurs waluty,
 • Dodano możliwość wysyłania mailem eksportowanych dokumentów bezpośrednio z programu,
 • Dodano opcję do importowania dokumentów z plików JPK_VAT umożliwiającą podanie kolumn, które chcemy zaimportować w oddzielnych pozycjach księgowych,
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnych uwag do faktur, które będą umieszczane na fakturach,
 • Dodano możliwość używania makr w uwagach do faktur,
 • Dodano nowe makra %funduszPromocji% oraz %wartoscRozrachunku%, które mogą być użyte w uwagach do faktur w celu poinformowania o wartości przekazywanej na Fundusz promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. Nr 97 poz. 799),
 • Dodano opcję umożliwiającą wybór czy odsetki w notach odsetkowych mają być naliczane od pierwszego dnia po terminie płatności czy od pierwszego dnia roboczego po terminie płatności,
 • Dodano zapamiętywanie wielkość menu dla modułów Biuro Rachunkowe oraz Serwer,
 • Dodano możliwość wystawiania paragonów oraz faktur w trybie samofakturowania w procedurze marża,
 • Dodano możliwość mapowania zera technicznego dla drukarek fiskalnych,
 • Dodano aktualizację VAT-UE na podstawie ewidencji przychodów bez prowadzenia rejestrów VAT,
 • Dodano obsługę pobierania kursów walut rzadziej używanych walut z tabeli B Narodowego Banku Polskiego,
 • Usunięto typy faktur „komis”, „marża”, „wewnętrzna”, należy posługiwać się tylko i wyłącznie „procedura marży”, „faktura wewnętrzna – dokument FW”,
 • Poprawiono wydruk cen na dokumencie WZ (ceny netto oraz brutto będą obok siebie),
 • Poprawiono księgowanie dokumentów magazynowych z okna „Księgowanie dokumentów magazynowych” poprzez przycisk „Wszystko” – program pomijał niektóre dokumenty (tylko SQL),
 • Poprawiono klonowanie środków trwałych w kontekście zachowania numeru inwentarzowego,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.6.1

Wersja 2019.5.1

 • Dodano datę księgowania niezależną od daty zdarzenia gospodarczego oraz daty dokumentu,
 • Dodano możliwość wysłania każdego wydruku pocztą email bezpośrednio z programu,
 • Dodano możliwość podania adresu e-mail oraz weryfikacji treści podczas wysyłki,
 • Dodano obsługę kodów kreskowych zawierających ceną oraz ilość,
 • Dodano obsługę JPK_FA(2), która będzie obowiązywać od 1 lipca 2019,
 • Dodano możliwość wydruku kopert z okna drukowania i wysyłania faktur,
 • Dodano możliwość filtrowania i drukowania zaznaczonych podróży służbowych i delegacji z poziomu list,
 • Dodano drukowanie wezwań do zapłaty w walucie z rozbiciem faktur na poszczególne waluty,
 • Dodano możliwość drukowania uwag i notatek w zestawieniu dokumentów zaksięgowanych,
 • Usunięto opcję „Rozliczanie podatku należnego w VAT-7 od importu towarów w procedurze uproszczonej” zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
 • Usunięto możliwość wydruku faktury do HTML,
 • Poprawiono przy klonowaniu faktur pro forma określenie stanu sklonowanej faktury na „Nie podlega” oraz zmianę danych kontrahenta,
 • Poprawiono aby wydruk sum pliku JPK uwzględniał ustawienie „Zacieniowanie” drukarki,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.5.1

Wersja 2019.4.2

 • Dodano możliwość dołączania załączników do kartoteki pracowników,
 • Dodano możliwość wydrukowania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za cały rok,
 • Poprawiono zapisywanie kursów walut większych niż 9.9999 za jedną przeliczoną walutę,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.4.2

Wersja 2019.4.1

 • Dodano możliwość osadzenia czcionek dla plików PDF, tak aby była możliwość prawidłowego ich wyświetlenia (polskie znaki) na wszystkich urządzeniach,
 • Dodano możliwość wydrukowania faktur na drukarkach fiskalnych Novitus,
 • Dodano zestawienie zapłat pokazujące listę faktycznie wykonanych zapłat,
 • Dodano możliwość definiowania waluty dla przelewów i wpłat,
 • Dodano możliwość klonowania faktur pro forma,
 • Dodano możliwość używania znaku „+” w adresach email (może nie być obsługiwane przez serwery Ministerstwa Finansów),
 • Dodano możliwość wystawienia faktury RR w cenach brutto lub netto,
 • Dostosowano generowanie plików JPK_FA walutowych zgodnie z wytycznymi https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-fa/w-jaki-sposob-zaprezentowac-w-strukturze-jpk_fa-faktury-walutowe/,
 • Zmieniono sposób wyboru języka dla wydruku faktury – ustawia się go w oknie ustawień danych do faktury, a nie przy wyborze drukarki,
 • Zmieniono działanie zestawienia zapłat dla dokumentów tak aby uwzględniało dokumenty z wszystkich lat księgowych,
 • Zmieniono sposób działania importowania dokumentów z opcją „Miesiąc zaliczanie do VAT=zgodny z datą dokumentu”, aby faktycznie wszystkie daty były brane z daty dokumentu,
 • Zmieniono sposób przesyłania jednostek miary do drukarek Elzab, wysyłane będzie tylko tyle miejsc po przecinku ile jest niezbędne – umożliwi to wystawianie paragonów o cenie jednostkowej powyżej 100 000 zł,
 • Uwzględniono dokumenty WZ+ oraz FA+ w terminarzu należności,
 • Uproszczono moduł tłumaczenia faktur,
 • Rozszerzono pole NIP dla poza unijnych krajów do 15 znaków,
 • Rozszerzono liczbę możliwych załączników VAT-ZD do 15,
 • Poprawiono formatowanie informacji o kursie waluty użytym do przeliczenia,
 • Poprawiono aby waluty wprowadzone jako „zł” traktowane były jako waluta krajowa,
 • Poprawiono dla e-deklaracji PIT-36(26) uzupełnianie pozycji 248 „Podatnik – Należna zaliczka za miesiąc XII / IV kwartał”, jeżeli należna zaliczka wynosi 0 jest ona i tak wymagana przez strukturę (w przeciwieństwie do innych z tego bloku: 219-322),


 • Pobierz uaktualnienie 2019.4.1

Wersja 2019.3.5

 • Dodano możliwość domyślnego ustawienia daty faktury do dokumentu PZ oraz KPZ zgodnego z datą dokumentu PZ (opcja w module magazyn),
 • Poprawiono uwzględnianie kwot w PKPiR dla których suma kwot netto jest zerowa (regresja w wersji 2019.3.4),


 • Pobierz uaktualnienie 2019.3.5

Wersja 2019.3.4

 • !Zmieniono dla nie VATowców (w szczególności którzy prowadzą rejestry VAT zgodnie na potrzeby VAT-9M/VAT-8), wszystkie wpisy księgowane do rejestrów VAT zostają traktowane przy uwzględnianiu do PKPiR w taki sposób jak dla podatnika będącego płatnikiem podatku VAT – w szczególności dla importu usług brana jest kwota NETTO,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.3.4

Wersja 2019.3.3

 • Dodano możliwość utworzenia zamówienia od odbiorcy na podstawie oferty,
 • Dodano zatrzymywanie się na polu „KUP” przy przechodzeniu klawiszem TAB lub ENTER w wprowadzaniu dokumentów księgowych,
 • Dodano importowanie dokumentów księgowych z pliku JPK_VAT dla pozycji z wieloma różnymi typami transakcji, np sprzedaż krajowa + odwrotne obciążenie,
 • Dodano możliwość pobierania danych kontrahenta z VIES,
 • Dodano możliwość określenia przelicznika dla walut,
 • Poprawiono księgowanie do PKPiR w przypadku importu usług dla podatnika nie będącego VATowcem, jeżeli w zapisie księgowym użyto odliczenia VAT – zawsze będzie uwzględniana do PKPiR w takim przypadku kwota brutto,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.3.3

Wersja 2019.3.2

 • Dodano rachunki do umów,
 • Dodano przełącznik „po odliczeniach VAT i %KUP do okna wprowadzania i podglądu dokumentu księgowego aby można było zobaczyć albo kwoty wprowadzane, albo kwoty już przeliczone, które zostaną uwzględnione w ewidencji VAT oraz PKPiR,
 • Poprawiono drukowanie przeniesienia z poprzedniej strony dla PKPiR w przypadku korzystania z rozbicia kwoty do wielu kolumn,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.3.2

Wersja 2019.2.6

 • Dodano opcje „Księgowość\Formularze podatkowe\VAT-7/7K\Stary wzór VAT-7(18) w 2019 roku (zamiast VAT-7(19))”,
 • Dodano wydruk wielu PIT-11 (z poziomu tworzenia lub e-deklaracji zbiorczej),
 • Dodano moduł ofert, pozwalający na tworzenie ofert dla kontrahentów,
 • Wezwanie do zapłaty przy wydruku do PDF nazywa plik korzystając z tytułu nadanego przez użytkownika,
 • Poprawiono uwzględnianie kwoty netto zamiast brutto w PKPiR dla importu usług art.28b w rejestrach zakupu od 2 do 7 dla podatnika nie będącego płatnikiem VAT,
 • Poprawiono zapętlenie programu w przypadku podpisywania pliku JPK profilem zaufanym gdy wybrany został nieprawidłowy podpisany plik i chcemy zrezygnować z ponowienia próby wczytania pliku,
 • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z pliku JPK_FA jeżeli nie podano numeru NIP,
 • Przy poprawianiu kwot księgowanej faktury PZ zmiana kwot będzie powodować zmianę kwoty rozrachunku,
 • Usunięto modułu „Oferty i zamówienia” (można dalej otworzyć go jako Oferty.exe, ale program ten nie będzie już rozwijany),


 • Pobierz uaktualnienie 2019.2.6

Wersja 2019.2.5

 • Dodano formularz VAT-7 (19),
 • Poprawiono księgowanie do PKPiR wartości dla 15 i 16 – muszą być wprowadzane oddzielnymi zapisami księgowymi – nie można łączyć ich z zapisami KUP,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.2.5

Wersja 2019.2.4

Wersja 2019.2.3

 • Dodano na podglądzie dokumentu księgowego z zmniejszoną wartością % KUP faktyczną wartość KUP,
 • Dodano automatyczne uzupełnianie pola „Uwagi” dla dokumentów w walucie z informacją dotyczącą kursu po którym dokument został przeliczony,
 • Dodano obsługę KEDU w wersji 5,
 • Dodano możliwość wyeksportowania deklaracji ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II,
 • Dodano możliwość wyeksportowania deklaracji ZUS RPA,
 • Dodano możliwość zdefiniowania innych danych identyfikacyjnych płatnika składek dla poszczególnych wspólników eksportujących danych do programu Płatnik (tylko KEDU 5),
 • Dodano ostrzeżenie o zagrożeniu z strony programu ByteFence,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.2.3

Wersja 2019.2.2

 • Dla metody uproszczonej PKPiR tylko dokumenty kosztowe są uwzględniane według daty dokumentu,
 • Dodano obsługę zmiany metody rozliczania PKPiR na przełomie roku,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.2.2

Wersja 2019.2.1

 • Dodano możliwość zaksięgowania wartości do różnych kolumn PKPiR jednym zapisem księgowym,
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów księgowych na podstawie dokumentów w walucie obcej,
 • Dodano możliwość automatycznego obliczania różnic kursowych,
 • Dodano możliwość wyświetlania ceny zakupu przy dodawaniu pozycji w czasie sprzedaży,
 • Dodano możliwość wprowadzania zaliczek do zamówień od odbiorców w walucie,
 • Dodano możliwość automatycznej zmiany daty zdarzenia gospodarczego przy zmianie daty dokumentu,
 • Dodano możliwość uwzględniania transakcji nabycia w VAT-UE wg miesiąca VAT należnego,
 • Dodano automatyczną walidację struktury e-deklaracji po jej utworzeniu,
 • Dodano możliwość wprowadzania % KUP z dwoma miejscami po przecinku,
 • Przywrócono starsze sterowniki do Elzab Omega – dostępne do wyboru będą dwie różne biblioteki dla Elzab,
 • Przy wprowadzaniu kolejnego dokumentu zapamiętywana jest data dokumentu,
 • Rozszerzono możliwość określenia wymiaru czasu pracy do trzech miejsc, np. 1/168,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.2.1

Wersja 2019.1.13

 • Dodano wsparcie dla podpisów SHA-256,
 • Dodano obsługę drukarek Novitus (z funkcją drukowania NIP nabywcy np. Novitus DEON),
 • Dodano nowe biblioteki dla drukarek Elzab (z funkcją drukowania NIP),
 • Zmieniono sposób wprowadzania Kraju tak aby była możliwość wyboru Kraju tylko z listy (dotyczy danych firmy, właściciela, wspólników, pracowników, kontrahentów),
 • Skrócono określenia stawek VAT „zwolnione”, „nie podlega” na wydrukach magazynowych w tabelach,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.1.13

Wersja 2019.1.12

 • Dodano możliwość w oknie wprowadzania dokumentów księgowych zaznaczenia opcji „Wprowadź kolejny”, która spowoduje że nie będzie konieczności otwierania ponownie okna wprowadzania dokumentów księgowych jeżeli wprowadzamy jeden dokument za drugim,
 • Dodano możliwość wyświetlania wyliczonych zaliczek dla formularzy PIT-5/5L,
 • Dodano możliwość klonowania wyposażenia,
 • Dodano możliwość klonowania środków trwałych,
 • Dodano możliwość nie scalania wszystkich wpisów pracownika przy aktualizowaniu PIT-11 zgodnie z zasadami płac,
 • Dodano możliwość scalania pracowników przy wydruku karty przychodów,
 • Zmieniono wprowadzanie nowego kontrahenta z poziomu dokumentu księgowego, tak aby wprowadzony już w pole tekst był przenoszony do pola NIP (i dane automatycznie pobierane z Bazy Danych Regon) lub do pola nazwy skróconej,
 • Zmieniono sposób przechowywania zaimportowanych dokumentów, tak aby nie były one automatycznie usuwane przy każdorazowym otwarciu okna,
 • Poprawiono prędkość księgowania zaimportowanych dokumentów (dokumenty powinny się księgować od 2 do 5 razy szybciej),
 • Automatyczne uzupełnianie PESEL dziewiątkami w przypadku braku NIP i PESEL w PIT-11,
 • Uwzględniono jednorazową amortyzację modernizacji środków trwałych w miesiącu przekazania do użytkowania (w roku przekazania do użytkowania) przy stosowaniu ulgi de minimis,
 • Poprawiono brak groszy w podsumowaniu PIT-8AR,
 • Poprawiono ujmowanie umów ryczałtowych w PIT-8AR (do wiersza 6),
 • Poprawiono brak uwzględniania dodatków i potrąceń dodawanych do wynagrodzenia w PIT-11,
 • Poprawiono korzystanie z parametrów dotyczących uzupełnionej daty wypłaty na podstawie opcji dotyczących danego roku księgowego,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.1.12

Wersja 2019.1.11

 • Dodano możliwość wypłaty nie tylko w miesiącu płacy i następnym miesiącu płacy, ale także i w odleglejszym okresie – maksymalna liczba miesięcy do określenia w opcjach płac,
 • Dodano termin płatności do not obciążeniowych,
 • Dodano walidację dla formularza IFT-1 dla wymagalności: „Numer identyfikacyjny” oraz „Rodzaj numeru identyfikacyjnego”,
 • Dodano podstawę wymiary składek na ubezpieczenie zdrowotne na rok 2019,
 • Poprawiono dodawanie kontrahenta w czasie importu w przypadku, gdy miał być zawsze identyfikowany po NIP, ale udało się znaleźć po nazwie pełnej zamienionej na skróconą, a NIP się nie zgadza,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.1.11

Wersja 2019.1.10

 • Poprawiono przeliczanie stanów magazynowych na dzień w przeszłości dla towarów dla których po dacie na który wyliczany jest stan magazynowy nastąpiło wydanie towaru po którym nastąpiło połączenie towaru w WZ+ z zachowaniem oryginalnych dokumentów WZ,
 • Poprawiono pokazywanie wartości w polu „Do zapłaty” dla księgowanych dokumentów sprzedaży w walucie,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.1.10

Wersja 2019.1.9

 • Dodano import plików MT940 dla Banku Śląskiego,
 • Dodano przy doborze pracowników do PIT-11 uwzględnianie czy pracownik miał płace podlegające ryczałtowi,
 • Dodano możliwość wybierania czy pracownicy automatycznie dobierani do PIT-11 to tylko nadal zatrudnieni czy wszyscy, którzy w danym roku mieli płacę,
 • Dodano możliwość wydrukowania listy pracowników wybranych do aktualizacji/stworzenia e-deklaracji PIT-11,
 • Poprawiono układ pól podczas wprowadzania środków trwałych, aby był bardziej czytelny dla użytkownika,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.1.9

Wersja 2019.1.8

 • Dodano opcję do wprowadzania dokumentów księgowych „Wprowadzaj opis zdarzenia gospodarczego tylko z listy”,
 • Dodano możliwość wyboru do rozliczenia zaliczek z poprzednich lat,
 • Dodano nowy skrót klawiszowy do okna wprowadzania dokumentów księgowych (CTRL+Q – natychmiastowe przejście do kwot netto),
 • Dodano możliwość rozliczenia kosztów pojazdów z okna „Ewidencja kosztów pojazdów” z uwzględnieniem 20% KUP od 2019 roku,
 • Dodano adres email do danych pracowników,
 • Dodano możliwość wprowadzenia % zaliczenia do Kosztów Uzyskania Przychodów dla pozycji podróży służbowych np. związanych z pojazdem 20%,
 • Rozszerzono identyfikator firmy w module Biuro Rachunkowe do 40 znaków (wraz z domyślną szerokością kolumny),
 • Poprawiono uwzględnianie wliczania FP do PIT-5 uproszczonych (dla wielu wspólników z różnymi udziałami i różnymi wartościami FP),


 • Pobierz uaktualnienie 2019.1.8

Wersja 2019.1.7

Wersja 2019.1.6

 • Dodano deklarację IFT-1/IFT-1R (14),
 • Zmieniono proces uaktualnienia programu – program automatycznie nie będzie uruchamiany po zakończeniu automatycznego uaktualnienia w celu uniknięcia uruchamiania programu w kontekście administratora,
 • Zmieniono sposób wprowadzania Urzędu Skarbowego tak aby była możliwość wyboru Urzędu Skarbowego tylko z listy,
 • Poprawiono tworzenie dokumentu PK dla środków trwałych,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.1.6

Wersja 2019.1.5

Wersja 2019.1.4

Wersja 2019.1.3

Wersja 2019.1.2

 • Dodano formularze PIT-11(24), PIT-4(17), PIT-4R(8), PIT-8AR(7),
 • Dodano możliwość zbiorczej wysyłki PIT-11,
 • Dodano podstawy składek ZUS obowiązujące od 2019 roku,
 • Dodano kody tytułu ubezpieczeń „05 90” oraz „05 92” dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą dla których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu (Mały ZUS),
 • Dodano możliwość obliczenia kwoty przychodu do podpisania JPK oraz e-Deklaracji na podstawie danych zebranych w programie (tylko dla firm jednoosobowych, które prowadzą księgowość w programie korzystając z PKPiR dłużej niż 2 lata),
 • Poprawiono tworzenie planu amortyzacji,


 • Pobierz uaktualnienie 2019.1.2

Wersja 2019.1.1

 • Dodano możliwość wyliczenia Małego ZUS i automatycznego wprowadzenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Dodano możliwość zdefiniowania dla dokumentów księgowych oraz konta księgowego % zaliczenia do KUP np. 75% dla pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych,
 • Dodano deklarację IFT-1/IFT-1R(13),
 • Dodano pole „Do zapłaty” dla dokumentów księgowych,
 • Dodano możliwość zdefiniowania opisu zdarzenia gospodarczego dla konta księgowego,
 • Dodano wartość płacy minimalnej oraz prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia do składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe,
 • Dodano przycisk „Obroty” do okna „Przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji”,
 • Zmieniono zachowanie przy pobieraniu danych kontrahenta z bazy danych REGON, aby uzupełniana była nazwa skrócona tylko wtedy gdy nie jest wypełniona,
 • Poprawiono kwotę rozrachunku przy księgowanie faktur końcowych dla których faktura zaliczkowa była wystawiana w cenach netto,
 • Poprawiono wydruk pustego spisu z natury, aby drukowała się data spisu,
 • Usunięto możliwość nadruków formularzy na oryginalnych drukach (wszystkie formularze składane są elektronicznie),


 • Pobierz uaktualnienie 2019.1.1