Jednolity Plik Kontrolny


Do czego służy Jednolity Plik Kontrolny [JPK]?


Zestawienie JPK, służy do przeglądania utworzonych plików JPK, ich tworzenia oraz wysyłania.

 • JPK_EWP – Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów
 • JPK_FA – Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
 • JPK_PKPIR – Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • JPK_VAT – Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • JPK_MAG – Jednolity plik kontrolny dla magazynu
 • JPK_WB – Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego

Sposób zapisywania podpisywania i wysyłania JPK obrazuje poniższy ekran


JPK Jednolity Plik Kontrolny Mała Księgowość Rzeczpospolitej
 • Utworzono– Data utworzenia formularza
 • Kod formularza– Kod formularza z programu np. JPK_VAT
 • Kod systemowy– Kod zwracany przez system JPK MF po wysłaniu formularza np. JPK-VAT(2)
 • Domyslny kod waluty– Waluta w jakiej sporządzono formularza np. PLN
 • Status– Status formularza : utworzony, podpisany , wysłany, potwierdzony
 • Od– data początkowa informacji zawartych w formularzu
 • Do– data końcowa informacji zawartych w formularzu
 • Wysyłka– Status formularza:
  • Wysłany
  • Błąd
  • Przetwarzana
  • Potwierdzony

Utworzenie nowego pliku JPK


Nowy

Wygenerowanie nowego pliku JPK. Dla tworzonego pliku JPK należy określić typ oraz zakres dat za który ma być wygenerowany plik. Dla niektórytch typów plików JPK dostępnych może być więcej opcji.

W programie dostępne są następujące typy plików JPK (dostępność typów plików może być uwarunkowana wybranymi opcjami w programie):

 • JPK_EWP – Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów
 • JPK_FA – Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
 • JPK_PKPIR – Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • JPK_VAT – Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • JPK_MAG – Jednolity plik kontrolny dla magazynu
 • JPK_WB – Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego

podglad dokumentu JPK

Podglad szczegółów dokumentu JPK.

wydruk zestawienia JPK

Wydruk zestawienia JPK

sprawdzenie pliku JPK

Poprawność pliku sprawdzana jest jedynie pod względem strukturalnym z plikiem XSD. Podczas sprawdzania nie będzie sprawdzania poprawność danych. Poprawność pliku pod względem strukturalnym jest podstawowym kryterium akceptacji pliku.

eksportowanie pliku

Eksportowanie plik JPK do zewnętrznego pliku XML. Wyeksportowany plik można zmodyfikować przy użyciu edytora lub wysłać przy użyciu innej aplikacji.

Importowanie pliku JPK

Importowanie pliku JPK z zenetrznego pliku XML.

wysłanie pliku JPK

Wysłanie pliku JPK lub sprawdzenie stanu wysyłki.

Stan wysyłki

w przypadku gdy Plik jest wysłany i chcemy sprawdzić jego stan.

usuniecie pliku JPK

Jeżeli zdarzy się sytuacja, iż dokument zostanie wygenerowany omyłkowo lub będzie nieprawidłowy istnieje możliwość usunięcia pliku. Usunięcie pliku JPK jest operacją nieodwracalną. Będziesz musiał ponownie wygenerować plik.

Jak wysłać Jednolity Plik Kontrolny?


Po wybraniu opcji pojawi się okno:

Wysyłanie JPK Jednolity Plik Kontrolny Mała Księgowość Rzeczpospolitej

Okno to służy do wysyłania pliku JPK.

Możemy wybrać jedą z trzech opcji:

 • System JPK – nastąpi wysyłka danego pliku do systemu JPK MF
 • Środowisko testowe systemu JPK – nastąpi wysyłka danego pliku do systemu testowego JPK MF
 • Anuluj – nastąpi anulowanie wysyłki pliku danej deklaracji na wskazany własny adres internetowy wysyłki e-deklaracji.

Podpisywanie w celu wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego


Podpisanie danego pliku JPK nastepuje wyłącznie podpisem kwalifikowanym. Pojawi się okno wyboru certyfikatu podpisu, który chcemy złożyć pod danym plikiem.
Należy go wybrać i nacisnąć przycisk OK.

W przypadku wyboru podpisu kwalifikowanego pojawi się okno wyboru certyfikatu podpisu, który chcemy złożyć pod danym plikiem. Należy go wybrać i nacisnąć przycisk OK.

W przypadku wyboru Profilu Zaufanego program poprosi o zapis pliku na dysk i podpisanie przy pomocy Profilu Zaufanego, a następnie wczytanie podpisanego dokumentu. Więcej informacji odnośnie podpisu Profilem Zaufanym można znaleźć w Podpis Profilem Zaufanym

Istnieje również możliwość podpisania pliku JPK danymi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w temacie Jednolity Plik Kontrolny podpisany kwota przychodu

Status przekazanego Jednolitego Pliku Kontrolnego


Po wybraniu opcji pojawi się okno:

Okno to służy do ponownego wysyłania pliku JPK, pobierania potwierdzenia przetworzenia oraz wydrukowania UPO.

Mamy tutaj informację:

 • Wysłano do – gdzie wysłano dany plik do systemu JPK MF czy na bramke testową systemu JPK MF
 • Status – status danego pliku np. Przetwarzana
 • Kod rezultatu – kod jaki zwraca system po wysyłce albo potwierdzeniu wysyłki pliku.
 • Nr referencyjny – nr referencyjny przesyłki z systemu JPK uzyskiwany po przesłaniu lub potwierdzeniu.